Departamentul de Cercetare Biblică

Psalmul 89

PSALMUL 89 (88)

Amintirea promisiunilor divine

1 Poem. Al lui Etán din Ézrah.

2 Îndurările Domnului în veci le voi cânta,

cu gura mea voi face cunoscută din generaţie în generaţie fidelitatea ta.

3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna;

ai stabilit în ceruri fidelitatea ta!

4 Am încheiat alianţă cu alesul meu,

i-am promis cu jurământ slujitorului meu Davíd:

5 «îţi voi întări seminţia pe vecie,

din generaţie în generaţie, îţi voi întemeia tronul [tău de domnie]»”.          Sélah

6 Cerurile laudă minunile tale, Doamne,

şi fidelitatea ta, în adunarea sfinţilor.

7 Căci cine este egal, pe nori, cu Domnul,

cine este asemenea cu Domnul între fiii zeilor?

8 Dumnezeu este înfricoşător în sfatul celor sfinţi,

mare şi de temut peste toţi cei care îl înconjoară.

9 Doamne Dumnezeule Sabaót, cine este asemenea ţie?

Tu eşti puternic, Doamne, şi fidelitatea te înconjoară.

10 Tu stăpâneşti trufia mării,

tu potoleşti frământarea valurilor ei.

11 L-ai zdrobit pe Raháb ca pe un străpuns,

cu braţul puterii tale i-ai risipit pe duşmanii tăi.

12 Ale tale sunt cerurile şi al tău este pământul,

lumea şi toate câte sunt în ea, tu le-ai întemeiat.

13 Tu ai creat nordul şi sudul,

Tábor şi Hermón strigă de bucurie la numele tău.

14 Braţul tău este puternic, mâna ta este tare

şi dreapta ta înălţată.

15 Dreptatea şi judecata sunt la baza tronului tău,

îndurarea şi adevărul merg înaintea feţei tale.

16 Fericit este poporul care ştie să te aclame,

care umblă în lumina feţei tale, Doamne!

17 Ei se bucură neîncetat de numele tău

şi se mândresc cu dreptatea ta!

18 Căci tu eşti frumuseţea şi tăria lor

şi, în bunăvoinţa ta, le înalţi fruntea.

19 Al Domnului este scutul nostru

şi regele nostru, al Sfântului lui Israél!

20 Odinioară, ai vorbit credincioşilor tăi într-o vedenie şi ai zis:

„Am dat ajutorul meu unui viteaz,

am ridicat un ales din [mijlocul] poporului [meu].

21 L-am aflat pe Davíd, slujitorul meu,

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;

22 acestuia, mâna mea îi va da stabilitate

şi braţul meu îi va da putere.

23 Duşmanul nu se va ridica împotriva lui

şi fiul fărădelegii nu-l va umili.

24 Îi voi zdrobi pe asupritori din faţa lui

şi îi voi lovi pe cei care îl urăsc.

25 Fidelitatea şi bunătatea mea vor fi cu el

şi puterea lui va creşte prin numele meu;

26 voi întinde mâna lui asupra mării

şi dreapta lui asupra râurilor.

27 El îmi va spune: «Tu eşti tatăl meu,

Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele».

28 Eu îl voi face întâiul-născut,

cel mai mare dintre regii pământului.

29 Pentru el păstrez pe veci îndurare mea

şi alianţa mea va rămâne neclintită faţă de el.

30 Îi voi stabili pe veci descendenţa

şi tronul lui [va dura] cât zilele cerului.

31 Dacă fiii lui vor părăsi legea mea

şi nu vor umbla după judecăţile mele,

32 dacă vor profana hotărârile mele

şi nu vor păzi poruncile mele,

33 atunci îi voi pedepsi cu varga pentru răzvrătirea lor

şi cu biciul, pentru nelegiuirile lor.

34 Dar nu-mi voi retrage îndurarea de la el

şi fidelitatea mea nu va înceta.

35 Nu-mi voi profana alianţa

şi nu voi schimba ceea ce a ieşit de pe buzele mele.

36 I-am jurat o dată pe sfinţenia mea:

nicicând nu-l voi minţi pe Davíd.

37 Seminţia lui va dăinui în veci,

iar tronul lui va fi cât soarele înaintea mea;

38 şi va fi statornicit de-a pururi, ca luna,

şi ca martor credincios pe nori”.         Sélah

39 Tu l-ai respins şi l-ai izolat

şi te-ai mâniat împotriva unsului tău;

40 ai rupt alianţa cu slujitorul tău,

ai pângărit în noroi coroana sa.

41 Ai dărâmat toate zidurile lui,

ai prefăcut în ruină fortăreţele sale.

42 L-au jefuit toţi cei care treceau pe cale,

a ajuns de ocară pentru vecinii lui.

43 Ai lăsat să se ridice dreapta asupritorilor săi,

i-ai făcut să se bucure pe toţi duşmanii lui.

44 Ai tocit ascuţişul sabiei lui

şi nu l-ai sprijinit în luptă.

45 Ai pus capăt purităţii sale

şi tronul lui l-ai doborât la pământ.

46 Ai scurtat zilele tinereţii lui

şi l-ai acoperit de ruşine.            Sélah

47 Până când, Doamne, te vei ascunde? [Până] la sfârşit?

[Până când] va arde ca un foc mânia ta?

48 Adu-ţi aminte de mine, cât mi-e de scurtă viaţa!

Oare zadarnic i-ai creat pe toţi fiii lui Adám?

49 Care om trăieşte şi nu vede moartea

şi îşi poate salva sufletul din locuinţa morţilor?     Sélah

50 Unde sunt îndurările tale de odinioară, Doamne,

pe care le-ai jurat lui Davíd, în fidelitatea ta?

51 Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara slujitorilor tăi!

Port în sânul meu [insultele] multor popoare,

52 cu care m-au insultat duşmanii tăi, Doamne,

cu care au insultat paşii unsului tău.

53 Binecuvântat să fie Domnul în veci! Amin! Amin!

Psalmul 90

PSALMUL 90 (89)

Fragilitatea omului

1 Rugăciune. A lui Moise, omul lui Dumnezeu.

Doamne, tu ai fost [locul] nostru de refugiu

din generaţie în generaţie.

2 Mai înainte de a se fi născut munţii,

mai înainte să fi fost plămădite pământul şi lumea,

din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adám!”.

4 Pentru că, în ochii tăi, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut,

şi ca o strajă de noapte.

5 Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis;

6 dimineaţa sunt ca iarba care creşte;

dimineaţa înfloreşte şi creşte,

seara este cosită şi se usucă.

7 Iar noi suntem consumaţi de mânia ta

şi suntem îngroziţi de furia ta.

8 Ai pus fărădelegile noastre înaintea ta

şi cele ascunse ale noastre, în lumina feţei tale.

9 Căci din cauza mâniei tale, toate zilele noastre au apus

şi anii noştri se consumă ca o suflare.

10 [Numărul] zilelor anilor noştri ajunge la şaptezeci,

iar pentru cei în putere, la optzeci,

însă, în cea mai mare parte, nu sunt decât trudă şi chin,

pentru că trec repede şi noi ne ducem.

11 Cine cunoaşte puterea mâniei tale şi a furiei tale,

aşa cum se cuvine celui care se teme de tine?

12 Învaţă-ne să numărăm zilele noastre,

ca să dobândim înţelepciunea inimii!

13 Întoarce-te, Doamne; până când?

Ai milă de slujitorii tăi!

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta, ca să tresăltăm de bucurie

şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!

15 [Umple-ne] de veselie tot atâtea zile câte ne-ai umilit

şi tot atâţia ani câţi am văzut răul!

16 Fă ca slujitorii tăi să vadă lucrarea ta

şi fiii lor, maiestatea ta!

17 Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru, să fie asupra noastră!

Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!

[Da], fă sigură lucrarea mâinilor noastre!

Psalmul 91

PSALMUL 91 (90)

Încrederea în ocrotirea lui Dumnezeu

1 Cel care locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt

şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic

2 îi spune Domnului:

„Tu eşti [locul] meu de refugiu şi fortăreaţa mea,

Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”.

3 Căci el te va elibera din laţul vânătorului

şi de ciuma pustiitoare.

4 El te va acoperi cu aripile lui

şi vei găsi refugiu sub aripile sale;

adevărul lui îţi va fi scut şi pavăză.

5 Nu te vei teme nici de spaima nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6 nici de ciuma care se răspândeşte în întuneric,

nici de molima care bântuie în plină zi.

7 Vor cădea alături de tine o mie şi zece mii, la dreapta ta,

dar de tine [nimic] nu se va apropia.

8 E de ajuns cu ochii să priveşti

şi vei vedea răsplata păcătoşilor.

9 Pentru că [ai spus]:

„Tu, Doamne, eşti [locul] meu de refugiu”

şi pe Cel Preaînalt ţi l-ai ales adăpost,

10 nu ţi se va întâmpla niciun rău,

nicio nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,

11 pentru că el va porunci îngerilor săi

să te păzească pe toate căile tale.

12 Ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de piatră;

13 vei păşi peste lei şi peste vipere

şi vei călca în picioare pui de lei şi monştri.

14 Îl voi salva, pentru că tânjeşte după mine,

îl voi ocroti, pentru că îmi cunoaşte numele.

15 Când el mă va chema, eu îi voi răspunde,

voi fi alături de el în strâmtorare.

Îl voi elibera şi-l voi cinsti.

16 Îi voi dărui viaţă lungă

şi îi voi arăta mântuirea mea.

Psalmul 92

PSALMUL 92 (91)

Laudă fidelităţii lui Dumnezeu

1 Psalm. Cântare. Pentru ziua sabátului.

2 Cât de frumos este să-l lăudăm pe Domnul,

să cântăm numele tău, Preaînalte,

3 să facem cunoscută de dimineaţă îndurarea ta

şi noaptea fidelitatea ta,

4 cu [lira] cu zece coarde şi cu harpa,

cu cântare de alăută!

5 Pentru că m-ai înveselit, Doamne, cu faptele tale,

voi tresălta de bucurie pentru lucrarea mâinilor tale.

6 Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne,

şi cât de adânci sunt gândurile tale!

7 Omul nepriceput nu va cunoaşte

şi cel nesimţit nu va înţelege aceasta.

8 Chiar dacă păcătoşii vor creşte ca iarba şi făcătorii de rele înfloresc,

ei vor fi nimiciţi pentru totdeauna,

9 iar tu, Doamne, eşti Preaînalt în veci!

10 Căci, iată, duşmanii tăi, Doamne,

iată, duşmanii tăi vor pieri

şi se vor risipi toţi făcătorii de nedreptate!

11 Dar tu înalţi fruntea mea ca pe aceea a unui zimbru,

torni asupra mea untdelemn proaspăt;

12 ochiul meu priveşte de sus la potrivnicii mei

şi urechile mele aud lucruri teribile

despre cei ce se ridică împotriva mea.

13 Cel drept va înflori ca un palmier,

va creşte ca un cedru din Libán.

14 Cei plantaţi în casa Domnului

vor înflori în curţile Dumnezeului nostru.

15 Ei aduc roade şi la bătrâneţe,

îşi păstrează seva şi prospeţimea,

16 ca să facă cunoscut că „Domnul, stânca mea, este drept,

în el nu este nedreptate”.

Psalmul 93

PSALMUL 93 (92)

Regalitatea lui Dumnezeu

1 Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate,

Domnul s-a îmbrăcat, s-a încins cu putere.

A pus pământul pe temelii solide, ca să nu se clatine.

2 Din vremuri străvechi este aşezat tronul tău [de domnie]:

tu eşti din veşnicie!

3 Au înălţat râurile, Doamne,

au înălţat râurile glasul lor,

au înălţat râurile vuietul lor.

4 Dar mai puternic decât vuietul apelor nenumărate

şi decât vuietul valurilor puternice ale mării este Domnul, în înălţimile cerului.

5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,

sfinţenia împodobeşte casa ta, Doamne, în vecii vecilor.

Psalmul 94

PSALMUL 94 (93)

Dumnezeu, judecătorul celui drept

1 Dumnezeule, care faci dreptate,

Doamne Dumnezeule, care faci dreptate, arată-te!

2 Ridică-te tu, care judeci pământul,

dă-le celor trufaşi răsplata [cuvenită]!

3 Până când, Doamne, nelegiuiţii,

până când nelegiuiţii vor triumfa?

4 Ei bârfesc şi vorbesc cu îngâmfare,

toţi făcătorii de rele se laudă,

5 calcă în picioare poporul tău, Doamne,

şi umilesc moştenirea ta.

6 Îi ucid pe văduvă şi pe cel străin

şi dau la moarte pe cel orfan.

7 Şi spun: „Domnul nu vede,

Dumnezeul lui Iacób nu înţelege!”.

8 Înţelegeţi voi, voi cei lipsiţi de minte din popor!

Când veţi deveni înţelepţi, nesimţiţilor?

9 Cel care a plantat urechea oare nu aude?

Cel care a modelat ochiul oare nu vede?

10 Cel care învaţă neamurile oare nu pedepseşte,

el, care i-a dat omului [cunoaşterea]?

11 Domnul cunoaşte gândurile oamenilor:

[ştie] că sunt zadarnice.

12 Fericit este omul pe care îl educi tu, Doamne,

pe care îl înveţi legea ta,

13 pentru ca să-l păstrezi netulburat în zilele rele,

până se va săpa groapa păcătosului!

14 Pentru că Domnul nu-l abandonează pe poporul său

şi nu părăseşte moştenirea sa.

15 Se va face judecată după dreptate

şi după ea [vor tinde] toţi cei drepţi cu inima.

16 Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi?

Cine îmi va sta alături împotriva celor ce fac nedreptate?

17 Dacă Domnul nu ar fi fost ajutorul meu,

sufletul meu ar fi ajuns curând în locuinţa tăcerii.

18 Când spun: „Mi se clatină piciorul!”,

îndurarea ta, Doamne, mă susţine.

19 Când multe nelinişiti [frământă] inima mea,

mângâierile tale îmi revigorează sufletul.

20 Oare îţi vei face aliat un tron al nelegiuirii

care înfăptuieşte silnicie împotriva hotărârii?

21 Se năpustesc asupra vieţii celui drept

şi învinovăţesc sânge nevinovat.

22 Dar Domnul este loc întărit pentru mine

şi Dumnezeul meu, stânca mea de refugiu,

23 şi va întoarce asupra lor nelegiuirea lor

şi din cauza răutăţii lor îi va nimici,

îi va nimici Domnul Dumnezeul nostru.

Psalmul 95

PSALMUL 95 (94)

Invitaţie la pelerinaj spre templu

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,

să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,

2 să mergem înaintea lui cu [cântece] de laudă

şi în cântări de psalmi să-l preamărim!

3 Căci mare Dumnezeu este Domnul

şi mare rege peste toţi zeii;

4 în mâna lui sunt adâncurile pământului

şi ale lui sunt înălţimile munţilor;

5 a lui este marea, căci el a făcut-o,

şi mâinile lui au plăsmuit uscatul.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm [în faţa lui]

şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,

turma pe care mâna lui [o călăuzeşte]!

O, de aţi asculta astăzi glasul lui:

8 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meríba,

ca în ziua de la Mássa, în pustiu;

9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,

m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele.

10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul [acesta],

de aceea, am zis: Este un popor cu inima rătăcită,

11 nu au cunoscut căile mele; de aceea, am jurat în mânia mea:

Nu vor intra în odihna mea!”.

Psalmul 96

PSALMUL 96 (95)

Domnul – regele şi judecătorul întregului pământ

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!

2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui!

Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!

3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,

tuturor popoarelor minunile sale!

4 Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda,

mai de temut decât toţi zeii.

5 Căci toţi zeii popoarelor sunt deşertăciune,

Domnul însă a făcut cerurile.

6 Strălucirea şi maiestatea sunt înaintea feţei sale,

tăria şi frumuseţea sunt în sanctuarul său.

7 Daţi Domnului, voi, familiile popoarelor,

daţi Domnului glorie şi putere!

8 Daţi Domnului gloria numelui său!

Aduceţi ofrande [de laudă] şi intraţi în lăcaşurile lui!

9 Prosternaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în podoabe sfinte;

dansaţi înaintea lui, toţi [locuitorii] pământului!

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”.

El a stabilit pământul [pe temelii solide], ca să nu se clatine;

el va judeca popoarele cu dreptate.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,

să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea!

12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,

să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor

13 în faţa Domnului care vine, pentru că vine să judece pământul!

El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele, în adevărul său.

Psalmul 97

PSALMUL 97 (96)

Dumnezeu este lumina şi bucuria celor drepţi

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,

toate insulele să [tresalte] de veselie!

2 Norii şi negura îl înconjoară,

dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său.

3 Focul merge înaintea lui

şi-i mistuie pe potrivnicii lui de jur împrejur.

4 Fulgerele sale luminează lumea:

pământul le vede şi se cutremură.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea stăpânului a tot pământul.

6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd gloria.

7 Să fie făcuţi de ruşine toţi cei care slujesc la chipuri cioplite, cei care se laudă cu idolii!

Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii!

8 Sión aude şi se bucură şi fiicele lui Iúda tresaltă de bucurie

pentru judecăţile tale, Doamne.

9 Căci tu, Doamne, eşti Cel Preaînalt peste tot pământul

şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii.

10 Voi, care-l iubiţi pe Domnul, urâţi răul!

El păzeşte sufletele credincioşilor săi,

îi va elibera din mâna nelegiuiţilor.

11 Pentru cel drept a răsărit lumina

şi pentru cei cu inima dreaptă, bucuria.

12 Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în Domnul

şi lăudaţi memoria sfinţeniei sale!

Psalmul 98

PSALMUL 98 (97)

Regalitatea univerală a lui Dumnezeu

1 Psalm.

Cântaţi Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt i-au venit în ajutor!

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,

3 şi-a adus aminte de îndurarea şi de fidelitatea lui faţă de casa lui Israél.

Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!

4 Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi [locuitorii] pământului!

Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie!

5 Cântaţi Domnului imnuri cu harpa,

cu harpa şi [în] cântări de psalmi!

6 Sunând din trompetă şi din corn,

strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele [nostru]!

7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea,

lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea!

8 [Toate] râurile să bată din palme

şi munţii să tresalte de bucurie împreună

9 în faţa Domnului care vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.