Departamentul de Cercetare Biblică

Statut
Art. 1: Natura
Departamentul de Cercetare Biblică este un organism din cadrul Diecezei Romano-Catolice de Iași (România) care își propune cunoașterea și aprofundarea Sfintei Scripturi prin cercetarea științifică și răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu, conform directivelor Bisericii Catolice exprimate în Constituția Dogmatică despre Revelație, Dei Verbum (mai ales nr. 12; 23-24), în documentul Comisiei Pontificale Biblice, Interpretarea Bibliei în Biserică (cap. III) și în Exortația Postsinodală a Papei Benedict al XVI-lea, Verbum Domini (nr. 32-33; 115).
Art. 2: Scopul
Departamentul are drept scop promovarea lecturii și a studiului Bibliei prin:
 • §.1 Răspândirea traducerii Sfintei Scripturi în toate mediile sociale și culturale.
 • §.2 Promovarea de inițiative academice care să permită activități de cercetare științifică a Bibliei.
 • §.3 Organizarea regulată, în conformitate cu deciziile Adunării Generale, de dezbateri, simpozioane, întâlniri de cultură biblică, congrese, zile de studiu biblic diecezane sau interdiecezane, naționale sau internaționale în care să fie făcut cunoscut mai bine Cuvântul lui Dumnezeu.
 • §.4 Individualizarea și realizarea inițiativelor pentru a face înțeleasă importanța cunoașterii biblice în formarea culturală a oamenilor.
 • §.5 Susținerea formării culturale, în domeniul biblic, pentru toți cei care desfășoară activități educative în câmp religios și, în primul rând, în învățământul catolic.
 • §.6 Participarea, în colaborare cu organismele competente, la formarea profesorilor din sistemul școlar și universitar.
 • §.7 Favorizarea legăturillor ecumenice cu Biserica Ortodoxă și celelalte comunități religioase.
Art. 3: Membrii și conducerea
Pot fi membri ai Departamentului în primul rând persoanele cu competențe biblice, apoi cele cu pregătire filologică și istorică disponibile să aducă o contribuție pertinentă dezvoltării științei biblice.
Art. 4: Funcționarea Departamentului
Organismul de conducere este Adunarea Generală, formată din toți membrii Departamentului. Ea este convocată cel puțin o dată pe an de Directorul Coordonator al Departamentului. Adunarea Generală are următoarele atribuții:
 • §.1 Numește membrii Consiliului Director, supuși aprobării Episcopului Diecezan.
 • §.2 Stabilește modalitățile activităților Departamentului pentru a ajunge la scopurile din art. 2.
 • §.3 Hotărăște eventualele modificări ale statutului. Deciziile de modificare ale statutului și de dizolvare a Departamentului au nevoie de o majoritate de 2/3 din cei prezenți, cu specificarea că numărul participanților la respectiva întrunire să nu fie mai mic de 2/3 din totalul membrilor.
 • §.4 Discută și aprobă raportul anual al activităților și bilanțul prezentate de Director.
Art. 5
Comitetul Director este compus din Directorul Departamentului, din Secretarul Științific și din Secretarul Departamentului. Comitetul Director are următoarele misiuni:
 • §.1 Dirijează activitatea Departamentului după hotărârile luate în Adunarea Generală.
 • §.2 Redactează, în fiecare an, o relatare despre activitățile Departamentului și o prezintă Adunării Generale. În caz de necesitate, convoacă sesiunile extraordinare ale Adunării Generale.
Art. 6: Directorul Departamentului
 • §.1 Este ales de Adunarea Generală a Departamentului și numit de Episcopul Diecezan pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
 • §.2 Coordonează lucrările Adunării Generale și ale Comitetului Director.
 • §.3 Se îngrijește de realizarea deciziilor luate de Comitetul Director.
 • §.4 Numește pe cel care redactează procesele verbale la toate întrunirile Comitetului Director și ale Adunării Generale.
 • §.5 Reprezintă Departamentul în relațiile cu celelalte instituții religioase sau civile; realizează parteneriate cu edituri și reviste. Poate să delege, în acest scop, și un alt membru care să-l reprezinte.
 • §.6 Reglementează raporturile cu Federația Biblică Catolică și cu celelalte asociații biblice naționale sau internaționale.
Art. 7: Secretarul Științific
 • §.1 Este propus Adunării Generale de către Directorul Departamentului, ales de Adunarea Generală și numit de Episcopul Diecezan pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
 • §.2 Dă avizul referitor la valoarea materialelor emise de Departament pentru relațiile cu mediile academice sau cele jurnalistice.
 • §.3 Semnalează toate inițiativele la nivelul studiului biblic și al pastorației biblice la nivelul Bisericii.
 • §.4 Propune realizarea de inițiative pentru buna relaționare a Departamentului cu Oficiul pentru Evanghelizare și Pastorație Biblică.
Art. 8: Secretarul Departamentului
 • §.1 este ales de Directorul Departamentului.
 • §.2 ține evidența membrilor și păstrează contactul cu ei.
 • §.3 inventariază toate documentele Departamentului și întocmește arhiva.
 • §.4 se ocupă de corespondența Departamentului.
Art. 9:
Departamentul de Cercetare Biblică nu are scop lucrativ. Resurele financiare pentru suținerea inițiativelor provin din parteneriatele încheiate cu diferitele instituții și din donații.
Art. 10:
Prezentul statut intră în vigoare odată cu decizia de înființare a Departamentului de Cercetare biblică din partea Episcopului Diecezan și la întrunirea primei Adunări Generale a Departamentului de Cercetare Biblică.