Capitolul 6

Descendenţa lui Levi

1/16 Fiii lui Lévi: Gherşóm, Chehát şi Merári.

2/17 Acestea sunt numele fiilor lui Gherşóm: Libní şi Şiméi. 3/18 Fiii lui Chehát: Amrám, Iţehár, Hebrón şi Uziél. 4/19 Fiii lui Merári: Mahlí şi Muşí. Acestea sunt familiile lui Lévi, după părinţii lor.

5/20 Din Gherşóm: Libní, fiul său; Iáhat, fiul său; Zíma, fiul său; 6/21 Ióah, fiul său; Ído, fiul său; Zérah, fiul său; Ieatrai, fiul său.

7/22 Fiii lui Chehát: Aminadáb, fiul său; Córe, fiul său; Asír, fiul său; 8/23 Elcaná, fiul său; Ebiasáf, fiul său; Asír, fiul său; 9/24 Táhat, fiul său; Uriél, fiul său; Uzía, fiul său; Saul, fiul său. 10/25 Fiii lui Elcaná: Amásai şi Ahimót; 11/26 Elcaná; fiii lui Elcaná: Ţofai, fiul său; Nahát, fiul său; 12/27 Elíab, fiul său; Ierohám, fiul său; Elcaná, fiul său. 13/28 Fiii lui Samuél, întâiul născut, Vaşni şi Abía.

14/29 Fiii lui Merári: Mahlí; Libní, fiul său; Şiméi, fiul său; Uzá, fiul său; 15/30 Şiméa, fiul său; Haghía, fiul său; Asaía, fiul său.

Cântăreţii

16/31 Aceştia sunt cei pe care i-a pus Davíd peste slujirea cântării în templul Domnului după aşezarea arcei. 17/32 Ei slujeau înaintea sanctuarului cortului întâlnirii până când Solomón a construit templul Domnului la Ierusalím. Ei stăteau după regula slujirii lor.

18/33 Aceştia sunt cei care stăteau şi fiii lor, dintre fiii lui Chehát:

Hemán, cântăreţul, fiul lui Ioél, fiul lui Samuél, 19/34 fiul lui Elcaná, fiul lui Ierohám, fiul lui Eliél, fiul lui Tóah, 20/35 fiul lui Ţuf, fiul lui Elcaná, fiul lui Mahát, fiul lui Amásai, 21/36 fiul lui Elcaná, fiul lui Ioél, fiul lui Azaría, fiul lui Sofonía, 22/37 fiul lui Táhat, fiul lui Asír, fiul lui Ebiasáf, fiul lui Córe, 23/38 fiul lui Iţehár, fiul lui Chehát, fiul lui Lévi, fiul lui Israél.

24/39 Fratele său, Asáf, stătea la dreapta lui; Asáf, fiul lui Berechía, fiul lui Şiméa, 25/40 fiul lui Mihaél, fiul lui Baaséia, fiul lui Malchía, 26/41 fiul lui Etní, fiul lui Zérah, fiul lui Adáia, 27/42 fiul lui Etán, fiul lui Zíma, fiul lui Şiméi, 28/43 fiul lui Iáhat, fiul lui Gherşóm, fiul lui Lévi.

29/44 Fiii lui Merári, fraţii lor, la stânga: Etán, fiul lui Chişí, fiul lui Abdí, fiul lui Malúc, 30/45 fiul lui Haşabía, fiul lui Amasía, fiul lui Hilchía, 31/46 fiul lui Amţí, fiul lui Baní, fiul lui Şémer, 32/47 fiul lui Mahlí, fiul lui Muşí, fiul lui Merári, fiul lui Lévi.

Ceilalţi levíţi

33/48 Fraţii lor, levíţii, au fost daţi pentru toată slujirea sanctuarului de la templul lui Dumnezeu. 34/49 Áaron şi fiii săi ardeau tămâia pe altarul arderilor de tot şi pe altarul tămâierii pentru toată slujirea din Sfânta Sfintelor şi pentru purificarea Israélului, conform cu tot ceea ce a poruncit Moise, slujitorul lui Dumnezeu.

35/50 Aceştia sunt fiii lui Áaron: Eleazár, fiul său; Pinhás, fiul său; Abişúa, fiul său; 36/51 Búchi, fiul său; Uzí, fiul său; Zerahía, fiul său; 37/52 Meraiót, fiul său; Amária, fiul său; Ahitúb, fiul său; 38/53 Sadóc, fiul său; Ahimáaţ, fiul său.

Locuinţele fiilor lui Áaron

39/54 Acestea sunt locuinţele lor, după aşezarea lor în teritoriile lor: fiilor lui Áaron din familia celor din Chehát, căci lor le-au căzut sorţii, 40/55 li s-a dat Hebrónul, în ţinutul lui Iúda, şi păşunile dimprejurul lui, 41/56 dar câmpia cetăţii şi satele ei au fost date lui Cáleb, fiul lui Iefúne. 42/57 Fiilor lui Áaron li s-au dat cetăţile de scăpare Hebrón, Libná şi păşunile ei, Iatir, Eştemóa şi păşunile ei, 43/58 Hilez şi păşunile sale, Debír şi păşunile sale, 44/59 Aşán şi păşunile sale, Bet-Şémeş şi păşunile sale. 45/60 Din tribul lui Beniamín: Ghéba şi păşunile sale, Alémet şi păşunile sale, Anatót şi păşunile sale. Toate cetăţile lor erau treisprezece, după familiile lor.

Locuinţele celorlalţi levíţi

46/61 Celorlalţi fii ai lui Chehát li [s-au dat] prin sorţi zece cetăţi din familiile tribului, din jumătatea tribului – jumătatea tribului lui Manáse. 47/62 Fiilor lui Gherşóm, după familiile lor, [li s-au dat] treisprezece cetăţi din tribul lui Isahár, din tribul lui Aşér, din tribul lui Neftáli şi din tribul lui Manáse, în Basán. 48/63 Fiilor lui Merári, după familiile lor, [li s-au dat] prin sorţi douăsprezece cetăţi din tribul lui Rubén, din tribul lui Gad şi din tribul lui Zabulón. 49/64 Fiii lui Israél au dat levíţilor cetăţile şi păşunile lor.

50/65 Au dat prin sorţi, din tribul fiilor lui Iúda, din tribul fiilor lui Simeón şi din tribul fiilor lui Beniamín, aceste cetăţi care au fost numite pe nume.

51/66 Unele familii dintre fiii lui Chehát au avut prin sorţi cetăţi din tribul lui Efraím. 52/67 Li s-au dat cetăţi de scăpare [cetăţile] Síhem şi păşunile sale, în muntele Efraím, Ghézer şi păşunile sale, 53/68 Iocmeám şi păşunile sale, Bet-Horón şi păşunile sale, 54/69 Aialón şi păşunile sale şi Gat-Rimón şi păşunile sale. 55/70 Din jumătatea tribului lui Manáse: Anér şi păşunile sale şi Bileam şi păşunile sale pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehát.

56/71 Fiilor lui Gherşóm [le-au] dat: din familia jumătăţii tribului lui Manáse, Gólan, în Basán, şi păşunile sale şi Aştarót şi păşunile sale; 57/72 Din tribul lui Isahár: Chédeş şi păşunile sale, Dobrat şi păşunile sale, 58/73 Ramót şi păşunile sale şi Aném şi păşunile sale; 59/74 din tribul lui Aşér, Maşál şi păşunile sale, Abdón şi păşunile sale, 60/75 Hucóc şi păşunile sale şi Rehób şi păşunile sale. 61/76 Din tribul lui Neftáli, Chédeş din Galiléea şi păşunile sale, Hamón şi păşunile sale şi Chiriatáim şi păşunile sale.

62/77 Celorlalţi fii ai lui Merári [le-au dat] din tribul lui Zabulón: Rimóno şi păşunile sale şi Tabor şi păşunile sale. 63/78 Dincolo de Iordán, în faţă cu Ierihón, la răsărit de Iordán, din tribul lui Rubén [au dat] Béţer, în pustiu, şi păşunile sale, Iahţá şi păşunile sale, 64/79 Chedemót şi păşunile sale şi Mefáat şi păşunile sale. 65/80 Din tribul lui Gad, Ramót din Galaád şi păşunile sale, Mahanáim şi păşunile sale, 66/81 Heşbón şi păşunile sale şi Iaezér şi păşunile sale.