Capitolul 8

BENIAMÍN ŞI IERUSALÍMUL

Descendenţa lui Beniamín

1 Beniamín i-a dat naştere lui Béla, întâiul lui născut, lui Aşbél, al doilea, lui Ahráh, al treilea, 2 Nohá, al patrulea, şi Rafá, al cincilea. 3 Fiii lui Béla au fost: Ádar, Ghéra, Abihúd, 4 Abişúa, Naamán, Ahóah, 5 Ghéra, Şefufán şi Hurám.

Ghéba

6 Iată fiii lui Ehúd, capi părinteşti ai locuitorilor din Ghéba; ei au fost deportaţi la Manahát: 7 Naamán, Ahía şi Ghéra, care i-a deportat. El le-a dat naştere lui Uzá şi lui Ahihúd.

Moáb

8 Şaharáim a dat naştere la [copii] în câmpiile lui Moáb după ce le-a lăsat pe Huşím şi Baará, soţiile sale. 9 Le-a dat naştere din Hódeş, soţia sa, lui Ióbab, Ţibía, Méşa, Malcám, 10 Ieúţ, Şochía şi Mírma. Aceştia sunt fiii săi, capi părinteşti.

Onó şi Lod

11 Din Huşím le-a dat naştere lui Abitúb şi lui Elpaál. 12 Fiii lui Elpaál: Éber, Mişeám şi Şémer, care a zidit Onó, Lod şi suburbiile lui.

Aialón

13 Bería şi Şemá, care erau capi părinteşti pentru locuitorii din Aialón, i-au pus pe fugă pe locuitorii din Gat,

14 Ahió, Şaşác, Ieremót.

Ierusalím

15 Zebadía, Arád, Éder, 16 Mihaél, Işfá şi Iohá erau fiii lui Bería.

17 Zebadía, Meşulám, Hizchí, Héber, 18 Işmerái, Izlía şi Ióbab erau fiii lui Elpaál.

19 Iachím, Zicrí, Zabdí, 20 Elienái, Ţiltái, Eliél, 21 Adáia, Beráia şi Şimrát erau fiii lui Şiméi.

22 Işpán, Éber, Eliél, 23 Abdón, Zicrí, Hanán, 24 Hananía, Elám, Antotía, 25 Ifdéia şi Penuél erau fiii lui Şaşác.

26 Şamşerái, Şeharía, Atalía, 27 Iaareşía, Elía şi Zicrí erau fiii lui Ierohám.

28 Aceştia erau capi părinteşti, după descendenţele lor. Aceşti capi locuiau în Ierusalím.

Gabaón

29 În Gabaón locuia părintele lui Gabaón, iar numele soţiei lui era Maáca. 30 Abdón era fiul său întâi născut; apoi Ţur, Chiş, Báal, Nadáb, 31 Ghedór, Ahió şi Zécher. 32 Miclót i-a dat naştere lui Şiméa. Ei locuiau lângă fraţii lor la Ierusalím, împreună cu fraţii lor.

Genealogia lui Saul

33 Ner i-a dat naştere lui Chiş; Chiş i-a dat naştere lui Saul; Saul le-a dat naştere lui Ionatán, lui Malchí-Şúa, lui Abínadab şi lui Eşbáal. 34 Fiul lui Ionatán a fost Meríb-Báal. Meríb-Báal i-a dat naştere lui Micá. 35 Fiii lui Micá: Pitón, Mélec, Taeréa şi Aház. 36 Aház i-a dat naştere lui Iehoáda; Iehoáda le-a dat naştere lui Alémet, Azmávet şi Zimrí; Zimrí l-a născut pe Moţá. 37 Moţá i-a dat naştere lui Binéia. Rafá a fost fiul său; Eleasá, fiul său; Aţél, fiul său.

38 Aţél a avut şase fii. Acestea sunt numele lor: Azricám, Bocrú, Ismaél, Şearía, Obadía şi Hanán. Toţi aceştia erau fiii lui Aţél.

39 Fiii fratelui său Éşec erau: Ulám, întâiul lui născut, Ieúş, al doilea, şi Elifélet, al treilea. 40 Fiii lui Ulám au fost oameni viteji, care trăgeau cu arcul, şi au avut mulţi fii şi nepoţi: o sută cincizeci. Toţi aceştia sunt fiii lui Beniamín.