Capitolul 21

Cerul nou şi pământul nou

1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci cerul dintâi şi pământul dintâi au trecut, iar marea nu mai este. 2 Şi am mai văzut cetatea cea sfântă, Ierusalímul cel nou, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. 3 Şi am auzit un glas puternic de la tron, spunând: „Iată cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii! El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui şi el, Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor, iar moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici plâns, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”.

5 Cel care şade pe tron a zis: „Iată, le fac pe toate noi” şi spune: „Scrie că acestea sunt cuvinte adevărate şi vrednice de crezare!”. 6 Iar mie mi-a zis: „S-au împlinit. Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. Celui care este însetat, eu îi voi da în dar din izvorul apei vieţii. 7 Cel care învinge va moşteni acestea. Eu îi voi fi lui Dumnezeu, iar el îmi va fi fiu”. 8 Iar partea celor laşi, necredincioşi, abominabili, criminali, desfrânaţi, vrăjitori, idolatri şi a tuturor mincinoşilor este în lacul care arde cu foc şi pucioasă şi aceasta este moartea cea de-a doua”.

Ierusalímul ceresc

9 Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe pline cu cele şapte plăgi de pe urmă şi a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino şi-ţi voi arăta Mireasa, soţia Mielului!”. 10 Şi m-a luat în duh pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalímul, care cobora din cer, de la Dumnezeu. 11 Ea avea gloria lui Dumnezeu. Splendoarea ei era ca a unei pietre de mare preţ, ca a unei pietre de iaspis cristalin. 12 Ea avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar deasupra porţilor erau doisprezece îngeri şi numele înscrise, care sunt numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israél: 13 la răsărit, trei porţi; la miazănoapte, trei porţi; la miazăzi, trei porţi şi la apus, trei porţi. 14 Iar zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

15 Iar cel care vorbea cu mine avea ca măsură o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porţile ei şi zidul ei. 16 Cetatea este aşezată sub formă de pătrat: lungimea, lăţimea şi înălţimea sunt aceleaşi. El a măsurat cetatea cu trestia: [are] douăsprezece mii de stádii. Lungimea, lăţimea şi înălţimea sunt aceleaşi. 17 Apoi a măsurat zidul ei: are o sută patruzeci şi patru de cóţi, după măsura oamenilor, care este şi a îngerului. 18 Înfrumuseţarea zidului ei era [făcută] cu iaspis, iar cetatea era din aur curat, asemenea cristalului curat. 19 Temeliile zidului cetăţii sunt alcătuite în întregime din tot felul de pietre preţioase: prima temelie din iaspis; a doua, din safir; a treia, din calcedoniu; a patra, din smarald; 20 a cincea, din sardonix; a şasea, din cornalină; a şaptea, din crisolit; a opta, din beril; a noua, din topaz; a zecea, din crisopaz; a unsprezecea, din iacint; a douăsprezecea, din ametist. 21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare, fiecare poartă era [făcută] dintr-un singur mărgăritar. Iar piaţa cetăţii era din aur curat, transparent precum cristalul.

22 Nu am văzut în ea niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic este templul ei şi Mielul. 23 Cetatea nu are nevoie de soare şi nici de lună ca s-o lumineze, căci gloria lui Dumnezeu o luminează, iar făclia ei este Mielul. 24 Neamurile vor umbla în lumina ei, iar regii pământului îi vor aduce gloria lor. 25 Porţile ei nu se vor închide ziua, pentru că acolo nu va mai fi noapte. 26 Şi vor aduce în ea gloria şi cinstea neamurilor. 27 Nu va intra în ea nimic impur, nici cel care săvârşeşte lucruri abominabile şi nici cel mincinos, ci numai cei care sunt scrişi în cartea vieţii Mielului.