Capitolul 26

Recensământul

1 Domnul le-a zis lui Moise şi lui Eleazár, fiul preotului Áaron: 2 „Faceţi recensământul întregii adunări a fiilor lui Israél, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor care pot ieşi la luptă în Israél!”.

3 Moise şi preotul Eleazár le-au vorbit în stepele din Moáb, lângă Iordán, în faţa Ierihónului, şi le-au zis: 4 „[Să se facă numărătoarea], de la douăzeci de ani în sus”, cum îi poruncise Domnul lui Moise. Fiii lui Israél care au ieşit din ţara Egiptului erau:

5 Rubén, întâiul născut al lui Israél. Fiii lui Rubén au fost: din Enóh, familia lui Enóh; din Palú, familia lui Palú; 6 din Heţrón, familia lui Heţrón; din Carmí, familia lui Carmí. 7 Acestea sunt familiile fiilor lui Rubén. Cei număraţi au fost patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci. 8 Fiii lui Palú au fost: Elíab. 9 Fiii lui Elíab au fost: Nemuél, Dátan şi Abirám. Dátan şi Abirám erau chemaţii adunării care s-au răzvrătit împotriva lui Moise şi Áaron în ceata lui Córe, când s-au răzvrătit împotriva Domnului. 10 Pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit împreună cu Córe şi ceata lui când focul i-a devorat pe cei două sute cincizeci de oameni. Şi au fost un semn. 11 Fiii lui Córe n-au murit.

12 Fiii lui Simeón, după familiile lor: din Nemuél, familia lui Nemuél; din Iamín, familia lui Iamín; din Iachín, familia lui Iachín; 13 din Zérah, familia lui Zérah; din Saul, familia lui Saul. 14 Acestea sunt familiile fiilor lui Simeón: douăzeci şi două de mii două sute.

15 Fiii lui Gad, după familiile lor: din Ţefón, familia lui Ţefón; din Haghí, familia lui Haghí; din Şúni, familia lui Şúni; 16 din Ozní, familia lui Ozní; din Erí, familia lui Erí; 17 din Aród, familia lui Aród; din Arelí, familia areleilor. 18 Acestea sunt familiile fiilor lui Gad. Cei număraţi au fost patruzeci de mii cinci sute.

19 Fiii lui Iúda: Er şi Onán; dar Er şi Onán au murit în ţara Canaánului. 20 Fiii lui Iúda, după familiile lor, au fost: din Şelá, familia lui Şelá; din Péreţ, familia lui Péreţ; din Zérah, familia lui Zérah. 21 Fiii lui Péreţ au fost: din Heţrón, familia lui Heţrón; din Hamúl, familia lui Hamúl. 22 Acestea sunt familiile fiilor lui Iúda. Cei număraţi au fost şaptezeci şi şase de mii cinci sute.

23 Fiii lui Isahár, după familiile lor, au fost: din Tóla, familia lui Tóla; din Púva, familia lui Púva; 24 din Iaşúb, familia lui Iaşúb; din Şimrón, familia lui Şimrón. 25 Acestea sunt familiile fiilor lui Isahár. Cei număraţi au fost şaizeci şi patru de mii trei sute.

26 Fiii lui Zabulón, după familiile lor, au fost: din Séred, familia lui Séred; din Elón, familia lui Elón; din Iahleél, familia lui Iahleél. 27 Acestea sunt familiile fiilor lui Zabulón. Cei număraţi au fost şaizeci de mii cinci sute.

28 Fiii lui Iosíf, după familiile lor, au fost: Manáse şi Efraím.

29 Fiii lui Manáse au fost: din Machír, familia lui Machír. Machír l-a născut pe Galaád. Din Galaád, familia lui Galaád. 30 Aceştia sunt fiii lui Galaád: din Iézer, familia lui Iézer; din Hélec, familia lui Hélec; 31 din Asriél, familia lui Asriél; din SÍhem, familia lui SÍhem; 32 din Şemidá, familia lui Şemidá; din Héfer, familia lui Héfer. 33 Ţelofhád, fiul lui Héfer, n-a avut fii, ci numai fiice. Numele fiicelor lui Ţelofhád au fost: Mahlá, Noá, Hoglá, Mílca şi Tirţá. 34 Acestea sunt familiile fiilor lui Manáse. Cei număraţi au fost cincizeci şi două de mii şapte sute.

35 Aceştia sunt fiii lui Efraím, după familiile lor: din Şuteláh, familia lui Şuteláh; din Bécher, familia lui Bécher; din Tahán, familia lui Tahán. 36 Aceştia sunt fiii lui Şuteláh: din Erán, familia lui Erán. 37 Acestea sunt familiile fiilor lui Efraím. Cei număraţi au fost treizeci şi două de mii cinci sute.

Aceştia sunt fiii lui Iosíf, după familiile lor.

38 Fiii lui Beniamín, după familiile lor, au fost: din Béla, familia lui Béla; din Aşbél, familia lui Aşbél; din Ahirám, familia lui Ahirám; 39 din Şefufám, familia lui Şefufám; din Hufam, familia lui Hufam. 40 Fiii lui Béla au fost: Ard şi Naamán. [Din Ard], familia lui Ard; din Naamán, familia lui Naamán. 41 Aceştia sunt fiii lui Beniamín, după familiile lor. Cei număraţi au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute.

42 Aceştia sunt fiii lui Dan, după familiile lor: din Şuhám, familia lui Şuhám. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor. 43 Toate familiile lui Şuhám, cei număraţi au fost şaizeci şi patru de mii patru sute.

44 Fiii lui Aşér, după familiile lor, au fost: din Imná, familia lui Imná; din Işví, familia lui Işví; din Bería, familia lui Bería. 45 Din fiii lui Bería: din Héber, familia lui Héber; din Malchiél, familia lui Malchiél. 46 Numele fiicei lui Aşér era Sérah. 47 Acestea sunt familiile fiilor lui Aşér; cei număraţi au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

48 Fiii lui Neftáli, după familiile lor, au fost: din Iahţeél, familia lui Iahţeél; din Guní, familia lui Guní; 49 din Iéţer, familia lui Iéţer; din Şilém, familia lui Şilém. 50 Acestea sunt familiile fiilor lui Neftáli, după familiile lor; cei număraţi au fost patruzeci şi cinci de mii patru sute.

51 Aceştia sunt cei număraţi dintre fiii lui Israél: şase sute una mii şapte sute treizeci.

52 Domnul i-a vorbit lui Moise: 53 „Acestora să li se împartă ţara ca moştenire, după numărul numelor! 54 Celor ce sunt mai mulţi să le dai moştenire mai mare şi celor care sunt mai puţini să le dai moştenire mai mică: fiecăruia să-i fie dată moştenirea lui după cei număraţi ai săi! 55 Dar împărţirea ţării să se facă prin tragere la sorţi: după numele triburilor părinţilor lor să o moştenească! 56 Ţara să fie împărţită prin sorţi între cei care sunt mai mulţi şi cei care sunt mai puţini!”.

Recensământul levíţilor

57 Aceştia sunt cei număraţi dintre fiii lui Lévi, după familiile lor: din Gherşón, familia lui Gherşón; din Chehát, familia lui Chehát; din Merári, familia lui Merári.

58 Iată familiile lui Lévi: familia lui Libní, familia lui Hebrón, familia lui Mahlí, familia lui Muşí şi familia lui Córe.

Chehát l-a născut pe Amrám. 59 Numele soţiei lui Amrám era Iochebéd, fiica lui Lévi, care i s-a născut lui Lévi în Egipt; ea i-a născut lui Amrám pe Áaron, pe Moise şi pe Míriam, sora lor. 60 Lui Áaron i s-au născut: Nadáb şi Abíhu, Eleazár şi Itamár. 61 Nadáb şi Abíhu au murit când au adus foc străin înaintea Domnului.

62 Cei număraţi au fost douăzeci şi trei de mii, toţi cei de parte bărbătească de la o lună în sus, pentru că ei nu au fost număraţi printre fiii lui Israél şi pentru că nu li s-a dat moştenire printre fiii lui Israél.

63 Aceştia sunt cei număraţi de Moise şi Eleazár, preotul, care i-au numărat pe fiii lui Israél în stepele Moábului, lângă Iordán, în faţa Ierihónului. 64 Între ei nu era niciunul dintre cei număraţi de Moise şi Áaron, preotul, care-i număraseră pe fiii lui Israél în pustiul Sínai. 65 Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustiu şi nu va rămâne niciunul dintre ei, în afară de Cáleb, fiul lui Iefúne, şi Iósue, fiul lui Nun”.