Capitolul 4

TRIBURILE DIN SUD

Iúda şi Şobál

1 Fiii lui Iúda: Péreţ, Heţrón, Carmí, Hur şi Şobál.

2 Reáia, fiul lui Şobál, i-a dat naştere lui Iáhat; Iáhat le-a dat naştere lui Ahumái şi lui Lahád. Acestea sunt familiile celor din Ţoréea.

3 Aceştia sunt din tatăl lui Etám: Izreél, Işmá şi Idbáş; numele sorei lor era Haţelelpóni.

4 Penuél era tatăl lui Ghedór; Ézer, tatăl lui Huşá.

Aceştia sunt fiii lui Hur, întâiul născut al lui Efráta, tatăl lui Betleém.

Aşhúr

5 Aşhúr, tatăl lui Técoa, a avut două soţii: Heléea şi Naará.

6 Naará i-a născut pe Ahuzám, pe Héfer, pe cei din Temán şi pe cei din Ahaştár: aceştia sunt fiii Naarei.

7 Fiii Heléei: Ţéret, Ţohár şi Etnán.

8 Coţ i-a născut pe Anúb şi Haţobéba şi familiile lui Aharhél, fiul lui Harúm. 9 Iaebéţ era mai de vază decât fraţii săi. Mama lui i-a dat numele de Iaebéţ, zicând: „L-am născut în durere”. 10 Iaebéţ l-a invocat pe Dumnezeul lui Israél, zicând: ,,Dacă m-ai binecuvânta şi mi-ai mări teritoriile, dacă mâna ta ar fi cu mine ca să mă feresc de rău şi să nu sufăr!”. Şi Dumnezeu i-a dat ceea ce a cerut.

Chelúb

11 Chelúb, fratele lui Şuhá, i-a dat naştere lui Mechír: el este tatăl lui Eştón. 12 Eştón a dat naştere casei lui Rafá, Paseáh şi Techiná, tatăl lui Ir-Naháş. Aceştia sunt oamenii lui Recá.

13 Fiii lui Chenáz: Otniél şi Seráia. Fiul lui Otniél: Hatát. 14 Meónotai i-a dat naştere lui Ofrà. Seráia i-a dat naştere lui Ióab, tatăl lui Ghe-Haraşím, căci erau meşteşugari.

15 Fiii lui Cáleb, fiul lui Iefúne: Irú, Elá şi Naám; fiii lui Elá şi Chenáz.

16 Fiii lui Iehaleleél: Zif, Zífa, Tíria şi Asareél.

17 Fiii lui Ézri: Iéter, Méred, Éfer şi Ialón. [Ialón] a zămislit şi [i-a născut] pe Míriam, pe Şamái şi pe Işbáh, tatăl lui Eştemóa. 18 Soţia lui, iudaică, i-a născut pe Iéred, tatăl lui Ghedór, pe Éber, tatăl lui Sóco, şi pe Iecutiél, tatăl lui Zanóah. Aceştia sunt fiii Bitíei, fiica lui Faraón, pe care a luat-o Méred de [soţie].

19 Fiii soţiei lui Hodía, sora lui Náham, tatăl lui Cheilá din Garmí, şi a lui Eştemóa din Maáca.

20 Fiii lui Símon: Amnón, Riná, Ben-Hanán şi Tilón.

Fiii lui Işéi: Zohét şi Ben-Zohét.

Şelá

21 Fiii lui Şelá, fiul lui Iúda: Er, tatăl lui Lecá, Laéda, tatăl lui Maréşa, şi familiile casei de lucrători în mătase din casa lui Aşbéa 22 şi Iochím şi oamenii lui Cozéba şi Ióas şi Saráf, care au stăpânit peste Moáb, şi Iaşúbí-Léhem. Aceste lucruri sunt vechi. 23 Ei erau olari şi locuiau la Netáim şi Gadéra. Locuiau acolo lângă rege şi lucrau pentru el.

Simeón

24 Fiii lui Simeón: Nemuél, Iamín, Iaríb, Zérah, Saul. 25 Şalúm, fiul său; Mibsám, fiul său; Mişmá, fiul său. 26 Fiii lui Mişmá: Hamuél, fiul său; Zacúr, fiul său; Şiméi, fiul său. 27 Şiméi a avut şaisprezece fii şi şase fiice. Fraţii săi n-au avut mulţi fii. Şi toate familiile lor nu s-au înmulţit atât cât fiii lui Iúda.

28 Ei locuiau la Béer-Şéba, la Moláda, la Haţár-Şúal, 29 la Bílha, la Éţem, la Tolád, 30 la Betuél, la Hormá, la Ţiclág, 31 la Bet-Marcabót, la Haţár-Susím, la Bet-Biréi şi la Şaaraim. Acestea au fost cetăţile lor până la domnia lui Davíd 32 şi satele lor erau Etám, Áin, Rimón, Tóchen şi Aşán: cinci cetăţi 33 şi toate satele din împrejurimile lor până la Báal. Acestea erau sediile lor şi genealogiile lor. 34 Meşobáb; Iamléc; Ioşá, fiul lui Amasía; 35 Ioél; Iehú, fiul lui Ioşibía, fiul lui Seráia, fiul lui Asiél; 36 Elioenái, Iaacóba, Ieşoháia, Asaía, Adiél, Iesimiél, Benáia; 37 Zizá, fiul lui Şiféi, fiul lui Alón, fiul lui Iedáia, fiul lui Şimrí, fiul lui Şemáia. 38 Aceştia, amintiţi pe nume, erau capi în familiile lor, iar casele lor părinteşti s-au înmulţit mult. 39 Au mers la intrarea din Ghedór până spre estul văii să caute păşune pentru turmele lor. 40 Au găsit păşune grasă şi bună şi o ţară întinsă, liniştită şi paşnică fiindcă cei care o locuiseră mai înainte erau din Ham.

41 Aceştia, scrişi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechía, regele lui Iúda. Au distrus corturile lor, iar pe cei din Maón care se aflau acolo i-au nimicit până în ziua de azi şi au locuit în locul lor, căci acolo era păşune pentru turmele lor.

42 Dintre fiii lui Simeón s-au dus la muntele Seír cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatía, Nearía, Refáia şi Uziél, fiii lui Işéi. 43 I-au bătut pe cei rămaşi dintre cei scăpaţi ai lui Amaléc şi au locuit acolo până în ziua de azi.