Capitolul 5

TRIBURILE DIN TRANSIORDÁNIA

Rubén

1 Fiii lui Rubén, întâiul născut al lui Israél. Căci el era întâiul născut, dar, pentru că a profanat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosíf, fiul lui Israél. Şi genealogia [nu este scrisă] după [dreptul] întâiului născut. 2 Iúda a fost puternic între fraţii săi şi din el [a ieşit] un conducător; dar [dreptul] de întâi născut este al lui Iosíf.

3 Fiii lui Rubén, întâiul născut al lui Israél: Enóh, Palú, Heţrón şi Carmí.

Ioél

4 Fiii lui Ioél: Şemáia, fiul său; Gog, fiul său; Şiméi, fiul său; 5 Micá, fiul său; Reáia, fiul său; Báal, fiul său; 6 Beerá, fiul său pe care l-a deportat Tiglát-Pilnéser, regele Asíriei; el era căpetenia celor din Rubén.

7 Fraţii lui, după familiile lor, în genealogia generaţiilor lor, erau: conducătorul Ieiél şi Zaharía.

Aşezarea lui Rubén

8 Béla, fiul lui Azaz, fiul lui Şemá, fiul lui Ioél. Béla locuia la Aroér şi până la Nebó şi la Báal-Meón. 9 La răsărit, locuia până la intrarea în pustiu, de la râul Eufrát, căci turmele lor se înmulţiseră în ţara Galaád.

10 În zilele lui Saul, au făcut război cu cei din Agár. Aceştia au căzut în mâinile lor şi ei au locuit în corturile lor pe toată partea de răsărit a Galaádului.

Gad

11 Fiii lui Gad locuiau în faţa lor în ţara Basán până la Salcá. 12 Ioél, căpetenia, Şafám, al doilea, Iaenái şi Şafát, în Basán.

13 Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Mihaél, Meşulám, Şéba, Iorái, Iaecán, Zia şi Éber: şapte.

14 Aceştia sunt fiii lui Abiháil, fiul lui Hurí, fiul lui Iaróah, fiul lui Galaád, fiul lui Mihaél, fiul lui Ieşişái, fiul lui Iahdó, fiul lui Buz; 15 Ahí, fiul lui Abdiél, fiul lui Guní, era căpetenia casei lor părinteşti.

16 Ei locuiau în Galaád, în Basán, în suburbiile lor şi în toate păşunile lui Şarón, până la marginile lor. 17 Toţi au fost înscrişi în genealogiile lor în zilele lui Iotám, regele lui Iúda, şi în zilele lui Ieroboám, regele lui Israél.

18 Fiii lui Rubén, Gad şi jumătate din tribul lui Manáse aveau oameni viteji care purtau scut şi sabie, trăgeau cu arcul şi erau pricepuţi la luptă. Erau patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci [în stare] să iasă la armată. 19 Au făcut război cu cei din Hagár, Ietúr, Nafíş şi Nodáb. 20 Au fost ajutaţi împotriva lor şi cei din Agár şi toţi cei care erau cu ei au fost daţi în mâinile lor, căci au strigat către Dumnezeu şi el s-a îndurat de ei pentru că şi-au pus încrederea în el. 21 Au capturat cirezile şi cămilele lor: cincizeci de mii; turmele lor, două sute cincizeci de mii; măgari, două mii; şi suflete de oameni, o sută de mii. 22 Căci au fost mulţi morţi, pentru că lupta era de la Dumnezeu. Şi au locuit în locul lor până la deportare.

Jumătatea tribului lui Manáse

23 Fiii jumătăţii tribului lui Manáse au locuit în ţară de la Basán până la Báal-Hermón, Senír şi pe muntele Hermón; ei erau mulţi [la număr].

24 Aceştia sunt capii casei lor părinteşti: Éfer, Işéi, Eliél, Azriél, Ieremía, Hodavía şi Iahdiel, oameni viteji, oameni renumiţi, capi ai caselor părinţilor lor.

25 Dar au fost infideli faţă de Dumnezeul părinţilor lor şi s-au desfrânat cu dumnezeii popoarelor ţării pe care le nimicise Dumnezeu dinaintea lor. 26 Dumnezeul lui Israél a provocat duhul lui Pul, regele Asíriei, şi duhul lui Tiglát-Pilnéser, regele Asíriei, şi i-a deportat pe cei ai lui Rubén, ai lui Gad şi ai jumătăţii tribului lui Manáse, ducându-i la Haláh, la Habór, la Hará şi la râul Gozán, unde au rămas până în ziua de azi.

LÉVI

27/6,1 Fiii lui Lévi: Gherşón, Chehát şi Merári. 28/6,2 Fiii lui Chehát: Amrám, Iţehár, Hebrón şi Uziél. 29/6,3 Fiii lui Amrám: Áaron, Moise şi Míriam. Fiii lui Áaron: Nadáb, Abíhu, Eleazár şi Itamár.

30/6,4 Eleazár i-a dat naștere lui Pinhás; Pinhás i-a dat naștere lui Abişúa; 31/6,5 Abişúa i-a dat naștere lui Búchi; Búchi i-a dat naștere lui Uzí; 32/6,6 Uzí i-a dat naștere lui Zerahía; Zerahía i-a dat naștere lui Meraiót; 33/6,7 Meraiót i-a dat naștere lui Amarìa; Amarìa i-a dat naștere lui Ahitúb; 34/6,8 Ahitúb i-a dat naștere lui Sadóc; Sadóc i-a dat naștere lui Ahimáaţ; 35/6,9 Ahimáaţ i-a dat naștere lui Azaría; Azaría i-a dat naștere lui Iohanán; 36/6,10 Iohanán i-a dat naștere lui Azaría, cel care a fost preot în templul pe care l-a construit Solomón la Ierusalím; 37/6,11 Azaría i-a dat naștere lui Amária; Amária i-a dat naștere lui Ahitúb; 38/6,12 Ahitúb i-a dat naștere lui Sadóc; Sadóc i-a dat naștere lui Şalúm; 39/6,13 Şalúm i-a dat naștere lui Hilchía; Hilchía li-a dat naștere lui Azaría; 40/6,14 Azaría i-a dat naștere lui Seráia; Seráia i-a dat naștere lui Iehoţadác. 41/6,15 Iehoţadác a plecat când Domnul i-a deportat pe Iúda şi Ierusalímul prin Nebucadneţár.