Capitolul 50

Căderea Babilónului; eliberarea Israélului

1 Cuvântul pe care l-a spus Domnul cu privire la Babilón, cu privire la ţara caldéilor prin Ieremía, profetul:

2 „Faceţi cunoscut între neamuri,

faceţi să se audă, ridicaţi un steag,

faceţi să se audă şi nu ascundeţi!

Spuneţi: «Babilónul a fost capturat,

a fost făcut de ruşine Bel,

a fost zdrobit Merodác,

au fost făcute de ruşine imaginile lor,

au fost zdrobiţi idolii lor».

3 Căci va veni împotriva lui un neam de la nord şi va preface ţara lui într-un pustiu şi nu va mai fi cine să locuiască în ea: de la om şi până la animal vor fugi, se vor duce. 4 În zilele acelea şi în acel timp – oracolul Domnului – vor veni fiii lui Israél, ei şi fiii lui Iúda împreună, vor merge plângând şi-l vor căuta pe Domnul Dumnezeu. 5 Vor întreba de Sión cu feţele într-acolo: «Veniţi să ne lipim de Domnul cu o alianţă veşnică ce nu se va uita!». 6 Ca o turmă pierdută este poporul meu; păstorii ei o făceau să rătăcească pe munţii răzvrătirii, mergeau de pe munte spre colină şi au uitat de locul lor de odihnă. 7 Toţi cei care îi găseau îi devorau, iar adversarii lor ziceau: «Nu suntem vinovaţi, pentru că ei au păcătuit împotriva Domnului. Domnul este locuinţa dreptăţii şi speranţa părinţilor lor».

8 Fugiţi din Babilón, ieşiţi din ţara caldéilor

şi fiţi ca ţapii înaintea turmelor!

9 Iată, eu fac să se strige

şi să se înalţe împotriva Babilónului

o adunare de neamuri din nord,

care se vor aşeza împotriva lui!

El va fi capturat de acolo,

săgeţile lor vor fi

ca ale viteazului priceput,

nu se vor întoarce fără efect.

10 Caldéii vor fi pradă

şi toţi cei care îi vor prăda se vor

îndestula – oracolul Domnului.

11 V-aţi bucurat şi v-aţi veselit, voi,

jefuitori ai moştenirii mele,

aţi săltat ca junca ce calcă,

aţi nechezat ca armăsarii.

12 Mama voastră a fost făcută

de ruşine foarte mult,

de ocară, cea care v-a născut;

iată, ea este ultima dintre neamuri,

un pustiu, un loc uscat şi un deşert!

13 Din cauza furiei Domnului,

nu va mai fi locuit,

va fi în totalitate devastat,

oricine va trece pe lângă Babilón

se va îngrozi,

va fluiera pentru toate loviturile sale.

14 Aşezaţi-vă împotriva Babilónului

de jur împrejur,

voi toţi care întindeţi arcul!

Trageţi împotriva lui, nu cruţaţi săgeţile,

căci a păcătuit împotriva Domnului.

15 Strigaţi împotriva lui de jur împrejur!

El se predă, au căzut turnurile lui

şi zidurile sale s-au dărâmat.

Aceasta este răzbunarea Domnului.

Răzbunaţi-vă împotriva lui:

cum a făcut, aşa să-i faceţi!

16 Nimiciţi-i din Babilón

pe cel care seamănă

şi pe cel care mânuieşte secera

în timpul secerişului!

Din faţa sabiei nimicitoare,

fiecare să se întoarcă la poporul său,

fiecare să fugă în ţara lui!

17 Ca o oaie alungată este Israél, leii l-au gonit.

Mai întâi l-a devorat regele Asíriei

şi la urmă i-a zdrobit oasele

Nabucodonosór, regele din Babilón”.

18 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: „Iată, eu îl voi pedepsi pe regele din Babilón şi ţara lui cum l-am pedepsit pe regele Asíriei! 19 Îl voi face pe Israél să se întoarcă la păşunea lui şi va paşte pe Carmél, în Basán şi pe muntele lui Efraím şi în Galaád se va îndestula sufletul lui. 20 În zilele acelea şi în acel timp – oracolul Domnului – va fi căutată nelegiuirea lui Israél, şi nu va mai fi; păcatul lui Iúda, şi nu va mai fi găsit, pentru că-i voi ierta celui pe care l-am lăsat să rămână”.

Căderea Ierusalímului, vestită în Ierusalím

21 „Urcă împotriva ţării Meratáim

şi nimiceşte-i pe locuitorii din Pecód,

distruge totul în urma lor

– oracolul Domnului.

Fă-i conform cu tot ceea ce ţi-am poruncit!

22 Strigăt de luptă este în ţară,

distrugere mare!

23 Cum s-a rupt şi s-a frânt

ciocanul întregului pământ!

Cum a ajuns

o ruină Babilónul printre neamuri!

24 Ţi-am întins o cursă

şi chiar ai fost prins, Babilón,

iar tu nu ştiai.

Ai fost găsit, ba chiar ai fost prins,

pentru că l-ai provocat pe Domnul”.

25 Domnul şi-a deschis vistieria

şi a scos armele indignării sale:

aceasta este o lucrare

a Domnului Dumnezeului Sabaót

în ţara caldéilor.

26 Veniţi la el de la marginile [lumii],

deschideţi grânarele lui,

puneţi-l în grămezi ca snopii;

distrugeţi-l de tot, să nu mai rămână

din el niciun rest!

27 Nimiciţi toţi taurii şi faceţi-i

să coboare spre înjunghiere!

Vai de ei, căci a venit ziua lor,

timpul pedepsirii lor!

28 [Se aude] un glas celor care fug

şi care au scăpat din ţara Babilónului

ca să facă cunoscut în Sión

răzbunarea Domnului

Dumnezeului nostru,

răzbunarea templului său.

Păcatul îngâmfării

29 Faceţi să se audă că sunt mulţi

împotriva Babilónului!

Toţi cei care întind arcul

să-şi fixeze tabăra împotriva lui

de jur împrejur!

Să nu fie nimeni dintre ai săi

care să scape!

Răsplătiţi-l după fapta lui:

aşa cum a făcut, aşa să-i faceţi,

pentru că s-a îngâmfat

împotriva Domnului,

împotriva Celui Sfânt al lui Israél!

30 De aceea, vor cădea tinerii lui în pieţe

şi toţi oamenii lui de luptă

vor fi reduşi la tăcere în ziua aceea

– oracolul Domnului.

31 Iată, eu sunt împotriva ta, îngâmfatule,

oracolul Domnului

Dumnezeului Sabaót!

Căci a venit ziua ta,

timpul când te voi pedepsi.

32 Cel îngâmfat se va poticni,

va cădea şi nu va fi cine să-l ridice.

Voi aprinde un foc în cetăţile lui

şi va devora toate împrejurimile sale”.

Domnul, mântuitorul lui Israél

33 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Sunt oprimaţi fiii lui Israél şi fiii lui Iúda împreună; toţi cei care i-au făcut captivi îi ţin şi refuză să le dea drumul”.

34 Dar răscumpărătorul lor este puternic: Domnul Sabaót este numele lui. El le va apăra cauza, ca să facă să se odihnească ţara şi să-i facă să tremure pe locuitorii Babilónului.

35 Sabia este împotriva caldéilor

– oracolul Domnului –,

împotriva locuitorilor Babilónului,

împotriva căpeteniilor lui

şi împotriva înţelepţilor lui.

36 Sabia este împotriva ghicitorilor

şi ei înnebunesc;

sabia este împotriva vitejilor lui

şi ei se îngrozesc.

37 Sabia este împotriva cailor

şi a carelor sale,

împotriva amestecăturii

care este în mijlocul lui,

şi ei vor deveni ca femeile.

Sabia este împotriva vistieriilor lui

şi ele vor fi jefuite.

38 Sabia este peste apele sale

şi ele vor seca.

Pentru că este o ţară

a chipurilor cioplite

şi sunt înnebuniţi de sperietori.

39 De aceea, vor locui animalele sălbatice cu şacalii şi vor locui în el puii de struţ. Nu se va mai aşeza [nimeni] niciodată şi nu va mai fi locuit din generaţie în generaţie.

40 Ca atunci când Dumnezeu a lovit Sodóma şi Gomóra şi vecinătăţile ei – oracolul Domnului –, aşa nu va mai locui acolo nimeni şi nici nu va mai sta acolo ca străin niciun fiu al omului.

Poporul din nord şi leul Iordánului

41 Iată, vine un popor dinspre nord, un neam mare şi regi puternici se vor ridica de la marginile pământului. 42 Poartă arc şi suliţă, sunt cruzi şi nu au milă. Glasul lor mugeşte ca marea; călăresc pe cai şi sunt aşezaţi ca oamenii de luptă împotriva ta, fiică a Babilónului. 43 Regele Babilónului a auzit vestea despre ei şi mâinile lui au slăbit; strâmtorarea l-a cuprins, durere ca a aceleia care naşte. 44 Iată, ca leul care urcă din [malurile] mândre ale Iordánului spre păşunile mereu verzi, pe neaşteptate, îi voi face să fugă repede de acolo şi-l voi pune pe alesul meu peste el! Căci cine este ca mine şi cine poate să dea mărturie împotriva mea? Cine este acest păstor care să poată sta în picioare înaintea mea? 45 De aceea, ascultaţi planul pe care l-a făcut Domnul cu privire la Babilón, gândurile pe care le-a pus la cale împotriva ţării caldéilor: sigur vor fi târâţi precum cei mici din turmă, sigur va răvăşi păşunile lor. 46 De strigătul luării Babilónului se cutremură pământul şi un strigăt se aude printre neamuri.