Capitolul 3

Predica lui Ioan Botezătorul (Mt 3,1-12; Mc 1,1-8; In 1,19-28)

1 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cézar, pe când Pónţiu Pilát era guvernator al Iudeii, Iród, tetrarh al Galileii, Fílip, fratele său, tetrarh al ţinutului Ituréii şi Trahonitídei, iar Lisania, tetrarh al Abilénei, 2 pe timpul arhiereilor Ánna şi Caiáfa, cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharía, în pustiu. 3 El a venit în toate împrejurimile Iordánului predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor, 4 aşa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaía, profetul:

Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui!

5 Orice vale va fi umplută şi orice munte sau deal va fi nivelat; drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite

6 şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu”.

7 Aşadar, spunea mulţimilor care veneau ca să fie botezate de el: „Pui de vipere! Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia care are să vină? 8 Faceţi roade vrednice de convertire şi să nu începeţi a spune în voi înşivă: «Noi îl avem de tată pe Abrahám»! Căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice fii lui Abrahám din pietrele acestea. 9 Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc”. 10 Iar mulţimile îl întrebau: „Atunci ce trebuie să facem?”. 11 Răspunzând, le-a spus: „Cel care are două tunici să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel!”. 12 Au venit şi unii vameşi ca să fie botezaţi şi i-au spus: „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?”. 13 El le-a spus: „Nu pretindeţi mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi!”. 14 Şi unii soldaţi l-au întrebat la fel, spunând: „Iar noi ce trebuie să facem?”. El le-a zis: „Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră!”.

15 Deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, 16 Ioan le-a răspuns tuturor: „Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc. 17 Lopata de vânturat este în mâna lui ca să cureţe aria şi să adune grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se stinge”. 18 Astfel, prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună. 19 Dar Iród tetrarhul, fiind mustrat de el din cauza Irodiádei, soţia fratelui său, şi din cauza tuturor relelor pe care le făcuse Iród, 20 a mai adăugat-o şi pe aceasta peste toate: l-a aruncat pe Ioan în închisoare.

Botezul lui Isus (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11)

21 În timp ce tot poporul era botezat, a fost botezat şi Isus şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis 22 şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a fost din cer: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea”.

Genealogia lui Isus (Mt 1,1-17)

23 Când Isus a început [să predice], avea cam treizeci de ani. După cum se credea, era [fiul] lui Iosíf, [fiul] lui Elí, 24 [fiul] lui Matát, [fiul] lui Lévi, [fiul] lui Mélhi, [fiul] lui Ianái, [fiul] lui Iosíf, 25 [fiul] lui Matatía, [fiul] lui Ámos, [fiul] lui Nahúm, [fiul] lui Eslí, [fiul] lui Nagái, 26 [fiul] lui Maát, [fiul] lui Matatía, [fiul] lui Seméin, [fiul] lui Ioséh, [fiul] lui Iodá, 27 [fiul] lui Ioanán, [fiul] lui Resá, [fiul] lui Zorobabél, [fiul] lui Salatiél, [fiul] lui Nerí, 28 [fiul] lui Melhí, [fiul] lui Adí, [fiul] lui Cosám, [fiul] lui Elmadám, [fiul] lui Er, 29 [fiul] lui Iósue, [fiul] lui Elíezer, [fiul] lui Iorím, [fiul] lui Matát, [fiul] lui Lévi, 30 [fiul] lui Simeón, [fiul] lui Iúda, [fiul] lui Iosíf, [fiul] lui Ionám, [fiul] lui Eliachím, 31 [fiul] lui Meléa, [fiul] lui Mená, [fiul] lui Matáta, [fiul] lui Natán, [fiul] lui Davíd, 32 [fiul] lui Iése, [fiul] lui Obéd, [fiul] lui Bóoz, [fiul] lui Salá, [fiul] lui Naasón, 33 [fiul] lui Aminadáb, [fiul] lui Admín, [fiul] lui Arní, [fiul] lui Esróm, [fiul] lui Fáres, [fiul] lui Iúda, 34 [fiul] lui Iacób, [fiul] lui Isáac, [fiul] lui Abrahám, [fiul] lui Térah, [fiul] lui Nahór, 35 [fiul] lui Serúh, [fiul] lui Ragáu, [fiul] lui Fálec, [fiul] lui Éber, [fiul] lui Salá, 36 [fiul] lui Cainám, [fiul] lui Arpaxád, [fiul] lui Sém, [fiul] lui Nóe, [fiul] lui Lámeh, 37 [fiul] lui Matúsalem, [fiul] lui Enóh, [fiul] lui Iáret, [fiul] lui Maleleél, [fiul] lui Cainám, 38 [fiul] lui Enós, [fiul] lui Set, [fiul] lui Adám, [fiul] lui Dumnezeu.