Capitolul 3

Viaţa noastră în Cristos

1 Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! 2 Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ, 3 căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu! 4 Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie.

III. PARTEA MORALĂ

Omul nou

5 Aşadar, daţi morţii membrele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia, care este idolatrie; 6 din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării. 7 În acestea aţi umblat şi voi odinioară, când trăiaţi în astfel de [vicii]; 8 dar acum îndepărtaţi şi voi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, vorbele ruşinoase din gura voastră! 9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui 10 şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaştere, 11 unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcízie, nici necircumcízie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate.

Viaţa comunitară

12 Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă deci cu cu iubire milostivă, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi îndelungă răbdare! 13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul, la fel [să vă iertaţi] şi voi! 14 Însă mai presus de toate acestea, [îmbrăcaţi-vă] cu iubire, care este legătura desăvârşirii! 15 Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos la care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup şi fiţi recunoscători! 16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin! Învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii cu toată înţelepciunea în psalmi, în imnuri şi în cântări spirituale! Cântaţi lui Dumnezeu mulţumindu-i în inimile voastre! 17 Şi tot ceea ce faceţi în cuvânt sau faptă, toate [să le faceţi] în numele Domnului Isus, mulţumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el!

Viaţa creştină în familie

18 Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa cum se cuvine în Domnul! 19 Bărbaţilor, iubiţi-vă femeile şi nu fiţi aspri faţă de ele!

20 Copii, ascultaţi-i pe părinţi în toate, căci lucrul acesta este plăcut Domnului! 21 Părinţi, nu-i împingeţi pe copiii voştri la disperare, ca să nu se descurajeze!

22 Servitorilor, fiţi în toate supuşi stăpânilor voştri după trup, nu numai când sunteţi sub ochii lor ca şi cum aţi voi să fiţi pe placul oamenilor, ci în simplitatea inimii, temându-vă de Domnul! 23 Orice faceţi să faceţi din inimă, ca pentru Domnul, şi nu ca pentru oameni, 24 ştiind că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii! Pe Domnul Cristos îl slujiţi. 25 Cel nedrept va primi ca răsplată nedreptatea pe care a făcut-o; şi nu există părtinire.