Capitolul 28

Binecuvântările de pe muntele Garizím

1 Dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind şi împlinind toate poruncile lui pe care eu ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău te va pune mai presus de toate popoarele pământului. 2 Vor veni asupra ta toate binecuvântările acestea şi te vor ajunge, pentru că ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tău.

3 Binecuvântat vei fi în cetate şi binecuvântat vei fi pe câmp. 4 Binecuvântat va fi rodul sânului tău, rodul pământului tău şi rodul animalelor tale: naşterile cirezilor tale şi născuţii turmelor tale. 5 Binecuvântat va fi coşul tău şi binecuvântată va fi covata ta de frământat. 6 Binecuvântat vei fi când vei veni şi binecuvântat când vei pleca. 7 Domnul îi va face pe duşmanii tăi care se ridică împotriva ta să fie bătuţi înaintea ta: pe o cale vor ieşi împotriva ta şi pe şapte căi vor fugi dinaintea ta.

8 Domnul va trimite binecuvântarea asupra grânarelor tale şi asupra oricărui lucru peste care îţi vei întinde mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă.

9 Domnul va face din tine un popor sfânt, după cum ţi-a jurat, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile lui. 10 Vor vedea toate popoarele pământului că numele Domnului este invocat asupra ta şi se vor teme de tine. 11 Domnul te va copleşi cu bunătăţi în ceea ce priveşte rodul sânului tău, rodul animalelor tale şi rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. 12 Domnul îţi va deschide vistieria lui cea bună, cerul, ca să dea ploaie pământului tău la timpul potrivit şi să binecuvânteze orice lucrare a mâinii tale. Vei da cu împrumut multor popoare, dar tu nu vei lua [nimic] cu împrumut. 13 Domnul te pune la cap, şi nu la coadă; vei fi numai deasupra, şi nu dedesubt, dacă vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau eu astăzi ca să le păzeşti şi să le împlineşti 14 şi nu te vei abate de la toate cuvintele pe care vi le dau eu astăzi nici la dreapta, nici la stânga, ca să mergeţi după alţi dumnezei şi să-i slujiţi.

Ameninţarea cu blesteme

15 Dar dacă nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile şi hotărârile lui pe care ţi le dau eu astăzi, vor veni asupra ta toate blestemele acestea şi te vor ajunge.

16 Blestemat vei fi în cetate şi blestemat vei fi pe câmp. 17 Blestemat va fi coşul tău şi blestemată va fi covata ta de frământat. 18 Blestemat va fi rodul sânului tău şi rodul pământului tău, [blestemate vor fi] naşterile cirezilor tale şi născuţii turmelor tale. 19 Blestemat vei fi când vei veni şi blestemat vei fi când vei pleca.

20 Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea şi ameninţarea în orice lucru peste care îţi vei întinde mâna ca să-l faci, până te va nimici şi vei pieri repede din cauza răutăţii faptelor tale prin care m-ai părăsit. 21 Domnul va face să se lipească de tine ciuma până când vei pieri din ţara spre care mergi ca s-o iei în stăpânire. 22 Domnul te va lovi cu tuberculoză, cu friguri, cu umflături, cu fierbinţeală, cu secetă, cu tăciune şi mană. Te vor urmări până vei pieri. 23 Cerul de deasupra capului tău va fi ca de bronz şi pământul de sub tine va fi ca de fier. 24 Domnul va da ţării tale, ca ploaie, praf şi pulbere care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. 25 Domnul va face să fii bătut de duşmanii tăi; pe un drum vei ieşi împotriva lor şi pe şapte drumuri vei fugi dinaintea lor. Vei fi obiect de dispreţ pentru toate împărăţiile pământului. 26 Cadavrul tău va fi hrană pentru toate păsările cerului şi pentru animalele pământului şi nu va fi cine să le sperie.

27 Domnul te va bate cu bubele Egiptului, cu tumori, cu râie şi cu pecingine de care nu vei putea să te vindeci. 28 Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a inimii, 29 şi vei bâjbâi ziua la amiază cum bâjbâie orbul pe întuneric şi nu vei avea succes pe căile tale.

Vei fi asuprit şi prădat în toate zilele şi nu va fi cine să te salveze. 30 Te vei logodi cu o femeie, şi altul se va culca cu ea; vei construi casă, şi nu vei locui în ea; vei planta vie, şi nu o vei culege. 31 Boul tău va fi înjunghiat sub ochii tăi, şi nu vei mânca din el; măgarul tău va fi luat dinaintea ochilor tăi, şi nu se va mai întoarce la tine; turmele tale vor fi date duşmanilor tăi, şi nu va fi cine să te salveze. 32 Fiii tăi şi fiicele tale vor fi daţi altor popoare: ochii tăi vor privi şi se vor topi din cauza lor şi mâna ta va fi fără nicio putere. 33 Roadele pământului tău şi toate produsele tale vor fi mâncate de un popor pe care nu-l cunoşti. Vei fi asuprit şi zdrobit în toate zilele. 34 Vei înnebuni în faţa a ceea ce vor vedea ochii tăi. 35 Domnul te va lovi la genunchi şi la coapse, din talpa piciorului până în creştetul capului cu bube cumplite de care nu te vei putea vindeca.

36 Domnul vă va duce pe tine şi pe regele tău pe care îl vei fi pus peste tine la un popor pe care nu l-aţi cunoscut nici tu, nici părinţii tăi. Vei sluji acolo altor dumnezei, din lemn şi din piatră. 37 Vei fi obiect de batjocură, de dispreţ şi de luat în râs pentru toate popoarele la care te va duce Domnul.

38 Vei semăna multă sămânţă pe câmpul tău, dar vei strânge puţin, căci o vor devora lăcustele. 39 Vei planta vii şi le vei lucra, dar vin nu vei bea, nici nu le vei culege, căci le vor mânca viermii. 40 Vei avea măslini în tot ţinutul tău, dar nu te vei unge cu untdelemn, pentru că măslinele tale vor cădea. 41 Vei naşte fii şi fiice, dar nu vor fi ai tăi, căci vor merge în captivitate. 42 Pomii tăi şi roadele câmpului tău vor fi devorate de lăcuste.

43 Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai presus de tine, mereu mai sus, iar tu te vei coborî mereu mai jos; 44 el îţi va da cu împrumut, iar tu nu-i vei da cu împrumut; el va fi capul şi tu vei fi coada.

45 Vor veni peste tine toate aceste blesteme, te vor urmări şi te vor ajunge până te vor nimici, dacă nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău ca să păzeşti poruncile şi hotărârile pe care ţi le-a dat. 46 Ele vor fi ca semne şi minuni pentru tine şi descendenţa ta pentru totdeauna.

Perspective de război şi de exil

47 Fiindcă nu l-ai slujit pe Domnul Dumnezeul tău cu bucurie şi cu dragă inimă în timp de belşug a toate, 48 îi vei sluji pe duşmanii tăi pe care Domnul îi va trimite împotriva ta în timp de foamete, secetă, goliciune şi lipsă de toate. Va pune un jug de fier pe gâtul tău până te va nimici.

49 Domnul va aduce asupra ta un popor de departe, de la marginile pământului, aşa cum zboară vulturul: un popor a cărui limbă nu o vei înţelege, 50 popor cu faţa cruntă, care nu ţine seamă de bătrân şi nu are milă de copil. 51 Va mânca rodul animalelor tale şi rodul pământului tău până când vei fi nimicit. Nu-ţi va lăsa nici grâu, nici must, nici untdelemn, nici viţeii cirezilor tale, nici mieii turmelor, până te va face să pieri. 52 Te va asedia în interiorul tuturor porţilor tale până când va face să cadă toate zidurile tale înalte şi întărite în care ţi-ai pus încrederea, în toată ţara ta. Te va asedia în interiorul tuturor porţilor tale, în toată ţara ta pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 53 În asediul şi în strâmtorarea la care te va constrânge duşmanul tău, vei mânca rodul sânului tău, carnea fiilor tăi şi a fiicelor tale pe care ţi i-a dat Domnul Dumnezeul tău. 54 Omul cel mai delicat dintre voi şi foarte sensibil se va uita cu ochi rău la fratele său, la soţia de la sânul său şi la urmaşii fiilor săi pe care i-a păstrat. 55 Nu va da niciunuia dintre ei din carnea fiilor lui cu care se hrăneşte, fiindcă nu-i va mai rămâne nimic în asediul şi strâmtorarea la care te va constrânge duşmanul tău în interiorul tuturor porţilor tale. 56 Cea mai delicată şi sensibilă dintre voi, care nu ar fi îndrăznit să pună talpa piciorului pe pământ de sensibilitate şi delicateţe, se va uita cu ochi răi la soţul de la sânul ei, la fiul ei şi la fiica ei, 57 la ceea ce iese din sânul ei şi la copiii ei pe care îi va naşte, pentru că îi va mânca în ascuns, din cauza lipsei de toate, în asediul şi strâmtorarea la care te va constrânge duşmanul tău în interiorul porţilor tale.

58 Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia care sunt scrise în cartea aceasta spre a te teme de acest nume sfânt şi înfricoşător, de Domnul Dumnezeul tău, 59 Domnul va face groaznice plăgile tale, plăgile descendenţei tale, plăgi mari şi îndelungate, boli cumplite şi îndelungate. 60 Va întoarce împotriva ta toate nenorocirile Egiptului de care te temeai şi ele se vor ţine de tine. 61 Ba chiar orice suferinţă şi orice plagă care nu este scrisă în cartea legii acesteia o va aduce Domnul asupra ta până te va nimici. 62 Veţi rămâne puţini oameni, voi care eraţi mulţi ca stelele cerului, pentru că nu ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tău.

63 Aşa cum Domnul se bucură pentru voi să vă facă bine înmulţindu-vă, tot aşa se va bucura Domnul când veţi fi distruşi şi nimiciţi şi veţi fi smulşi din pământul spre care mergeţi ca să-l luaţi în stăpânire. 64 Domnul te va împrăştia printre toate popoarele, de la o margine a pământului până la cealaltă margine. Acolo vei sluji altor dumnezei din lemn şi piatră, pe care nu i-aţi cunoscut nici tu, nici părinţii tăi. 65 Între acele popoare nu vei mai avea linişte: nu va mai fi odihnă pentru talpa piciorului tău; Domnul îţi va da acolo o inimă agitată, ochi stinşi şi suferinţă în suflet. 66 Viaţa ta va fi nesigură înaintea ta; te vei înspăimânta noaptea şi ziua şi nu vei avea încredere în viaţa ta. 67 Dimineaţa vei spune: «O, de-ar fi seară!», iar seara vei spune: «O, de-ar fi dimineaţă!», din cauza spaimei din sufletul tău şi de priveliştea pe care o vei vedea cu ochii tăi. 68 Domnul te va întoarce în Egipt cu corăbii, pe calea despre care ţi-am zis: «Să nu o mai vezi!». Acolo vă veţi vinde duşmanilor tăi ca sclavi şi sclave, dar nu va fi cine să cumpere”.

69 Acestea sunt cuvintele alianţei pe care le-a poruncit Domnul lui Moise ca să o încheie cu fiii lui Israél în ţara Moábului, pe lângă alianţa pe care a încheiat-o cu ei la Hóreb.