Capitolul 10

Despărţirea de femeile străine

1 În timp ce Ésdra se ruga şi mărturisea plângând şi căzând în faţa casei lui Dumnezeu, s-a întrunit la el o adunare foarte mare de bărbaţi, femei şi copii. Poporul plângea cu lacrimi. 2 Atunci, Şecanía, fiul lui Iehiél, dintre fiii lui Elám, i-a vorbit lui Ésdra, zicând: „Noi am fost infideli faţă de Dumnezeul nostru şi am luat soţii străine de la popoarele ţării; dar acum există o speranţă pentru Israél în această privinţă. 3 Acum vom încheia o alianţă cu Dumnezeul nostru că vom alunga toate soţiile şi pe cei născuţi din ele, după sfatul stăpânului meu şi al celor care se tem de porunca Dumnezeului nostru: să se facă conform cu legea! 4 Ridică-te, căci problema aceasta te priveşte! Noi suntem cu tine. Fii tare şi lucrează!”. 5 Ésdra s-a ridicat şi le-a pus pe căpeteniile preoţilor, ale levíţilor şi ale întregului Israél să jure că vor face după acest cuvânt. Iar ei au jurat. 6 Apoi, Ésdra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu şi s-a dus în camera lui Iohanán, fiul lui Eliaşíb. A ajuns acolo, dar nu a mâncat pâine şi nu a băut apă, pentru că era mâhnit din cauza infidelităţilor celor care fuseseră deportaţi.

7 Au răspândit veste în Iúda şi în Ierusalím tuturor celor care fuseseră deportaţi ca să se adune la Ierusalím 8 şi ca, la sfatul căpeteniilor şi al bătrânilor, oricui nu ar fi venit în trei zile, să i se distrugă bunurile, iar el să fie separat din adunarea celor care fuseseră deportaţi. 9 Toţi bărbaţii lui Iúda şi ai lui Beniamín s-au adunat la Ierusalím în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea în piaţa casei lui Dumnezeu şi tremura din cauza [acestui] lucru şi din cauza ploii. 10 Preotul Ésdra s-a ridicat şi le-a zis: „Voi aţi fost infideli, locuind cu femei străine, şi aţi mărit vinovăţia lui Israél. 11 Acum, daţi preamărire Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi faceţi voinţa lui! Separaţi-vă de popoarele ţării şi de femeile străine!”. 12 Toată adunarea a răspuns cu glas tare: „Da! Vom face după cum ne-ai spus! 13 Dar poporul este numeros, timpul este ploios şi nu putem sta afară. Lucrarea nu este pentru o zi sau două, căci suntem mulţi care ne-am răzvrătit în privinţa aceasta. 14 Să stea căpeteniile noastre în locul întregii adunări! Toţi cei care au locuit cu femei străine în cetăţile noastre să vină la timpul hotărât cu bătrânii şi judecătorii fiecărei cetăţi, până când se va întoarce de la noi focul mâniei Dumnezeului nostru cu privire la acest lucru”.

15 Dar Ionatán, fiul lui Asaél, şi Iahzía, fiul lui Ticvá, au fost împotriva acestui lucru, iar Meşulám şi Şabtái, levítul, i-au sprijinit. 16 Cei care fuseseră deportaţi au făcut astfel: i-au pus deoparte pe Ésdra, preotul, şi pe câţiva oameni dintre capii părinteşti, după casele părinţilor lor, toţi [desemnaţi] pe nume, şi au stat în ziua întâi a lunii a zecea ca să cerceteze problema. 17 Ei au terminat [cu problema legată de] toţi bărbaţii care locuiau cu femei străine în ziua întâi a primei luni.

Lista celor vinovaţi

18 S-au găsit între fiii preoţilor cei care locuiau cu femei străine, dintre fiii lui Iósue, fiul lui Ioţadác, şi fraţii lui: Maaséia, Eliezér, Iaríb şi Ghedalía.

19 Ei şi-au dat mâna să le alunge pe soţiile lor şi au adus ca jertfă pentru vinovăţie un berbec din turmă.

20 Dintre fiii lui Imér:

Hananí şi Zebadía;

21 dintre fiii lui Harím:

Maaséia, Ilíe, Şemáia, Iehiél şi Uzía;

22 dintre fiii lui Paşhúr: Elioenái, Maaséia, Ismaél, Netaneél, Iozabád şi Eleasá;

23 dintre levíţi: Iozabád, Şiméi, Cheláia, sau Chelitá, Petahía, Iúda şi Eliezér;

24 dintre cântăreţi: Eliaşíb; dintre uşieri: Şalúm, Télem şi Urí;

25 din Israél, dintre fiii lui Pareóş: Ramía, Izía, Malchía, Miamín, Eleazár, Malchía şi Benáia;

26 dintre fiii lui Elám: Matanía,

Zaharía, Iehiél, Abdí, Ieremót şi Ilíe;

27 dintre fiii lui Zatú: Elioenái, Eliaşíb, Matanía, Ieremót, Zabát şi Azíza;

28 dintre fiii lui Bebái: Iohanán,

Hananía, Zabái  şi Atlai;

29 dintre fiii lui Baní: Meşulám, Malúc, Adáia, Iaşúb, Şeál şi Ramót;

30 dintre fiii lui Pahát-Moáb: Adná, Chelál, Benáia, Maaséia, Matanía, Beţaleél, Binúi şi Manáse;

31 dintre fiii lui Harím: Eliezér, Işía, Malchía, Şemáia, Simeón,

32 Beniamín, Malúc şi Şemáría;

33 dintre fiii lui Haşúm: Matnái, Matatá, Zabád, Elifélet, Ieremía, Manáse şi Şiméi;

34 dintre fiii lui Baní: Maadái, Amrám, Uél, 35 Benáia, Bedía, Chelúhu, 36 Vanía, Meremót, Eliaşíb, 37 Matanía, Matnái, Iaasái,

38 Baní, Binúi, Şiméi,

39 Şelemía, Natán, Adáia,

40 Macnadbái, Şaşái, Şarái,

41 Azareél, Şelemía, Şemáría,

42 Şalúm, Amária şi Iosíf;

43 dintre fiii lui Nebó: Ieiél, Matitía, Zabád, Zebiná, Iadái, Ioél şi Benáia.

44 Toţi aceştia îşi luaseră soţii străine şi erau între ei soţii care le dăduseră fii.