Capitolul 1

Prolog

1 În prima carte, o, Teofíl, am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început 2 până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. 3 După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu.

 Misiunea încredinţată apostolilor

4 Şi în timp ce era cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalím, ci să aştepte promisiunea Tatălui „pe care – [zicea el] – aţi auzit-o de la mine: 5 Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt după nu multe zile”.

6 Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat, zicând: „Doamne, în acest timp vei restabili împărăţia lui Israél?”. 7 Dar el le-a zis: „Vouă nu vă este [dat] să cunoaşteţi timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. 8 Însă, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în Ierusalím, în toată Iudéea şi Samaría şi până la marginile pământului”.

 Înălţarea lui Isus

9 Şi spunând acestea, sub privirile lor, [Isus] a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor. 10 În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe 11 şi le-au spus: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer”.

 I. AŞTEPTAREA DUHULUI SFÂNT

 Comunitatea apostolilor

12 Atunci ei s-au întors la Ierusalím de la muntele numit al Măslinilor, care se află aproape de Ierusalím, cât un drum în zi de sâmbătă. 13 Când au intrat, au urcat în încăperea de sus, unde [obişnuiau] să se adune. Erau: Petru şi Ioan, Iacób şi Andrei, Fílip şi Tóma, Bartoloméu şi Matei, Iacób, [fiul] lui Alféu, şi Símon Zelótul şi Iúda al lui Iacób. 14 Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui.

 Alegerea lui Matía în locul lui Iúda

15 În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraţilor – mulţimea celor adunaţi în acel loc era cam de o sută douăzeci de persoane – şi a spus: 16 „Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura pe care a spus-o dinainte Duhul Sfânt prin gura lui Davíd despre Iúda, cel care a devenit călăuza celor care l-au prins pe Isus. 17 Căci el era din numărul nostru şi fusese părtaş al aceleiaşi slujiri. 18 Dar acesta şi-a cumpărat un ogor din plata nelegiuirii sale şi, căzând cu capul în jos, a crăpat la mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele. 19 [Faptul] a devenit atât de cunoscut tuturor locuitorilor Ierusalímului, încât locul acela este numit în limba lor «Hacheldamah», adică «Ogorul Sângelui». 20 Căci este scris în Cartea Psalmilor:

«Să devină locuinţa lui pustie şi să nu fie locuitor în ea!» şi: «Misiunea lui să o ia altul!».

21 Aşadar, trebuie ca unul dintre aceşti bărbaţi care ne-au însoţit în tot timpul cât a trăit printre noi Domnul Isus, 22 începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost înălţat de la noi, să devină martor al învierii lui împreună cu noi”.

23 Au propus doi: pe Iosíf, cel chemat Bársaba, numit şi Iústus, şi pe Matía. 24 Apoi s-au rugat astfel, spunând: „Tu, Doamne, care cunoşti inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceştia doi l-ai ales 25 să ia locul în această slujire şi în apostolatul din care a căzut Iúda, ca să meargă la locul care i se cuvenea!”. 26 Atunci au tras la sorţi pentru ei şi sorţii au căzut pe Matía, iar el a fost adăugat la cei unsprezece apostoli.