Capitolul 51

Domnul, împotriva Babilónului

1 Aşa vorbeşte Domnul:

„Iată, eu fac să se ridice

împotriva Babilónului

şi împotriva locuitorilor

din Leb-Camái un vânt devastator.

2 Voi trimite împotriva Babilónului străini,

care îl vor vântura, îi vor goli ţara

şi vor fi împotriva lui de jur

împrejur în ziua nenorocirii.

3 Să întindă arcul împotriva celui

care şi-l întinde

şi se ridică în armura lui!

Să nu cruţaţi tinerii lui

şi să distrugeţi

de tot întreaga lui armată!

4 Vor cădea străpunşi în ţara caldéilor

şi ucişi, pe străzile lor”.

5 Dar nu vor fi făcuţi văduvi

Israélul şi Iúda

de Domnul Dumnezeul Sabaót,

căci ţara lor este plină de vinovăţie

împotriva Sfântului lui Israél.

6 Fugiţi din Babilón

şi fiecare să-şi scape viaţa,

ca nimeni să nu fie redus

la tăcere din cauza nelegiuirii sale!

Acesta este

timpul răzbunării Domnului,

el împlineşte răsplata faţă de el.

7 O cupă de aur în mâna Domnului

era Babilónul,

care a îmbătat tot pământul.

Din vinul lui au băut neamurile

şi de aceea neamurile au înnebunit.

8 Dintr-odată a căzut Babilónul

şi este zdrobit.

Jeliţi pentru el, aduceţi balsam

pentru suferinţa lui:

poate se va vindeca!

9 Noi am vrut să vindecăm Babilónul,

dar nu s-a vindecat.

Abandonaţi-l

şi să mergem fiecare în ţara lui,

pentru că ajunge

până la ceruri judecata lui

şi se înalţă până la nori!

10 Domnul face

să iasă dreptatea noastră:

veniţi să povestim în Sión

lucrarea Domnului

Dumnezeului nostru!

11 Ascuţiţi săgeţile, luaţi scuturile!

Domnul face

să se ridice duhul regilor din Média,

pentru că planul său este

împotriva Babilónului, ca să-l distrugă.

Aceasta este răzbunarea Domnului,

răzbunarea pentru templul său.

12 La zidurile Babilónului înălţaţi un steag!

Întăriţi străjile

şi faceţi să se ridice paznici;

stabiliţi capcane!

Căci Domnul are un plan

şi împlineşte cuvintele

pe care le-a rostit

împotriva locuitorilor din Babilón.

13 Tu, care locuieşti lângă ape mari

şi ai multe vistierii:

a venit sfârşitul tău,

măsura câştigului tău nedrept.

14 Domnul Sabaót s-a jurat pe viaţa sa:

„Cu siguranţă,

te voi umple de oameni ca lăcustele

şi vor ridica împotriva ta o cântare”.

15 El a făcut pământul cu puterea lui,

a stabilit lumea cu înţelepciunea lui,

cu priceperea lui a întins cerurile.

16 Când dă drumul glasului său,

e un vuiet de ape în ceruri;

face să urce negura

de la marginile pământului,

el face fulgerele pentru ploaie

şi face să iasă vântul din vistieriile sale.

17 Căci tot omul poate să devină

prost de la cunoaştere,

orice topitor poate fi făcut

de ruşine de chipul turnat,

căci idolul este o înşelăciune

şi nu este suflare în el.

18 Ei sunt deşertăciune, lucrare caraghioasă;

când vor fi vizitaţi, vor pieri.

19 Însă nu ca ei este partea lui Iacób,

căci [Domnul]

este cel care a plăsmuit toate

şi tribul moştenirii sale:

Domnul Sabaót este numele lui.

Ciocanul Domnului şi muntele cel mare

20 Tu ai fost pentru mine un ciocan

şi arme de război:

am zdrobit cu tine neamuri,

am nimicit cu tine regate.

21 Cu tine am zdrobit calul şi călăreţul,

cu tine am zdrobit

carul şi călăreţul.

22 Cu tine i-am zdrobit pe bărbat

şi pe femeie,

cu tine i-am zdrobit pe bătrân şi pe copil,

cu tine i-am zdrobit pe tânăr

şi pe fecioară.

23 Cu tine i-am zdrobit pe păstor şi turma lui,

cu tine i-am zdrobit pe plugar

şi boii lui, cu tine i-am zdrobit

pe comandanţi şi pe căpetenii.

24 Voi răsplăti Babilónul

şi pe toţi locuitorii caldéilor

pentru tot răul pe care l-au făcut

în Sión înaintea ochilor voştri

– oracolul Domnului.

25 Iată, eu sunt împotriva ta,

munte nimicitor

– oracolul Domnului –,

tu care voiai să nimiceşti tot pământul:

mi-am întins mâna împotriva ta,

te voi răsturna de pe stânci

şi te voi face un munte ars.

26 Nu vor mai lua din tine piatră

de unghi şi nici piatră pentru temelii,

căci vei fi o dezolare veşnică

– oracolul Domnului.

Spre sfârşit

27 Înălţaţi un steag pe pământ,

sunaţi din trâmbiţă printre neamuri,

puneţi deoparte împotriva ei neamuri,

faceţi să se audă că sunt împotriva ei

regatele din Ararát, Miní şi Aşchenáz!

Puneţi peste ea conducători,

urcaţi pe cai ca lăcustele devoratoare!

28 Puneţi deoparte împotriva lui

neamurile, pe regii din Média,

pe comandanţii şi pe toate căpeteniile

sale, tot ţinutul stăpânirii sale!

29 Se cutremură pământul şi se zdruncină,

căci planurile Domnului

împotriva Babilónului se împlinesc,

ca să facă din ţara Babilónului

un pustiu

şi să nu mai fie în el niciun locuitor.

30 Vitejii Babilónului au încetat

să lupte şi stau în fortăreţe.

Li s-a uscat vitejia şi au ajuns ca femeile.

Au fost aprinse locuinţele lui

şi zăvoarele lui au fost frânte.

31 Alergătorul aleargă înaintea alergătorului

şi vestitorul, înaintea vestitorului

ca să facă cunoscut regelui din Babilón

că cetatea lui a fost capturată

din [toate] părţile,

32 că trecătorile au fost luate,

avanposturile au fost arse în foc,

iar oamenii de luptă au încremenit.

33 Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót,

Dumnezeul lui Israél:

„Fiica Babilónului este ca o arie

în timpul când este călcată:

încă puţin

şi vine timpul secerişului ei”.

Răzbunarea Domnului

34 M-a devorat, m-a consumat

Nabucodonosór, regele din Babilón;

m-a pus ca pe un vas gol;

m-a înghiţit ca un balaur,

şi-a umplut pântecele

de deliciile mele şi m-a curăţat.

35 Violenţa [făcută] asupra mea

şi asupra cărnii mele

să fie asupra Babilónului,

va zice locuitoarea Siónului,

şi sângele meu să fie

asupra locuitorilor din Caldéea,

va zice Ierusalímul.

36 De aceea, aşa vorbeşte Domnul:

„Iată, eu îţi voi apăra cauza

şi voi face răzbunarea ta!

Voi seca marea lui şi voi face

să se usuce izvoarele sale.

37 Babilónul va ajunge un morman

[de ruine], locuinţă a şacalilor,

spre pustiire şi fluierat,

şi nu va mai fi nimeni să-l locuiască.

38 Vor rage împreună ca leii,

vor ţipa ca puii de leoaică.

39 Când vor fi încălziţi,

le voi da să bea şi-i voi îmbăta,

ca să se veselească

şi să adoarmă somnul veşnic

şi să nu se trezească

– oracolul Domnului.

40 Îi voi face să coboare ca mieii la înjunghiere,

ca berbecii şi ca ţapii.

Elegie asupra Babilónului

41 Cum de a fost capturat Şeşác!

Cum de a fost luată

gloria întregului pământ!

Cum a ajuns Babilón

un pustiu printre neamuri!

42 Marea s-a ridicat împotriva Babilónului

şi el a fost acoperit

de mulţimea valurilor sale.

43 Cetăţile lui au devenit un pustiu,

un pământ uscat şi deşert,

o ţară unde nu locuieşte niciun om

şi prin care nu trece

niciun fiu al omului.

Pedepsirea idolilor

44 Îl voi pedepsi pe Bel în Babilón,

voi scoate din gura lui

ceea ce a înghiţit;

nu vor mai curge spre el neamuri.

Ba chiar zidul Babilónului va cădea.

45 Ieşiţi din mijlocul lui, popor al meu,

şi fiecare să-şi scape viaţa

de mânia aprinsă a Domnului.

46 Să nu vi se înmoaie inima şi să nu vă temeţi de zvonul care se va auzi în ţară; pentru că va veni un zvon într-un an şi, după el, un zvon într-un alt an. Va fi violenţă în ţară şi dominator peste dominator. 47 De aceea, iată, vin zile când voi pedepsi idolii Babilónului: atunci, toată ţara lui va fi făcută de ruşine şi vor cădea străpunşii în mijlocul ei. 48 Atunci vor striga de bucurie cerul şi pământul şi tot ce este în ele datorită Babilónului, căci din nord vor veni asupra lui devastatorii – oracolul Domnului. 49 Aşa cum Babilónul a făcut să cadă cei străpunşi ai lui Israél, tot aşa vor cădea în Babilón cei străpunşi din întreaga ţară. 50 Cei scăpaţi de sabie, fugiţi şi nu mai staţi! Aduceţi-vă aminte de Domnul de departe şi Ierusalímul să fie în inima voastră! 51 Ne-am ruşinat când am auzit de ocară, de umilirea care ne-a acoperit faţa, căci străinii au venit împotriva sanctuarului casei Domnului. 52 De aceea, iată, vin zile – oracolul Domnului – când îi voi pedepsi pe idolii lui şi în toată ţara vor geme cei străpunşi. 53 Chiar dacă Babilón s-ar înălţa până la ceruri şi dacă şi-ar întări înălţimile puterii sale, de la mine vor veni devastatori împotriva lui – oracolul Domnului. 54 Glas de strigăt din Babilón şi un dezastru mare din ţara caldéilor! 55 Căci Domnul devastează Babilónul şi face să piară din el zgomotul cel mare. Valurile sale mugesc ca marea cea mare, dau vuietul glasului lor. 56 Căci devastatorul vine împotriva lui, împotriva Babilónului; vitejii lui sunt capturaţi, arcurile lor sunt frânte. Căci Domnul este Dumnezeul răscumpărării şi el îi va răsplăti. 57 Îi voi îmbăta pe căpeteniile sale şi pe înţelepţii lui, pe comandanţii, pe conducătorii lui şi pe vitejii lui: vor dormi somnul veşnic şi nu se vor trezi” – oracolul regelui al cărui nume este Domnul Sabaót.

Dărâmarea Babilónului

58 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót:

„Zidurile Babilónului

vor fi întinse [la pământ]

şi porţile lui cele înalte

vor fi arse în foc;

le vor aprinde

şi popoarele vor trudi degeaba,

neamurile se vor osteni pentru foc”.

Oracolul aruncat în Eufrát

59 Cuvântul pe care i l-a poruncit Ieremía, profetul, lui Seráia, fiul lui Nería, fiul lui Mahséia, când a mers cu Sedecía, regele lui Iúda, în Babilón, în anul al patrulea al domniei sale. Seráia era responsabil cu popasurile. 60 Ieremía a scris într-o carte toate relele care aveau să vină asupra Babilónului, toate aceste cuvinte au fost scrise cu privire la Babilón. 61 Ieremía i-a zis lui Seráia: „Când vei ajunge în Babilón, vezi să citeşti toate aceste cuvinte 62 şi să zici: «Doamne, tu ai spus cu privire la locul acesta că va fi nimicit şi că nu va mai fi locuitor în el, de la om şi până la animal, ci va deveni o dezolare veşnică». 63 Când vei termina de citit această carte, să legi de ea o piatră şi să o arunci în mijlocul Eufrátului. 64 Să spui: «Aşa va fi aruncat Babilón şi nu se va mai ridica din cauza răului pe care eu îl voi face să vină asupra lui şi se vor epuiza»”.

Până aici, cuvintele lui Ieremía.