Capitolul 24

Alianţa de la Síhem

1 Iósue a adunat toate triburile lui Israél la Síhem şi i-a chemat pe bătrânii lui Israél, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui şi pe scribii lui şi au stat înaintea lui Dumnezeu. 2 Iósue a zis întregului popor: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Părinţii voştri, Térah, tatăl lui Abrahám şi tatăl lui Nahór au locuit dintotdeauna de cealaltă parte a Râului şi au slujit altor dumnezei. 3 L-am luat pe tatăl vostru Abrahám de dincolo de Râu şi l-am purtat prin toată ţara Canaán; i-am înmulţit descendența şi i l-am dat pe Isáac. 4 Lui Isáac i i-am dat pe Iacób şi pe Esáu; lui Esáu i-am dat în stăpânire muntele Seír, iar Iacób şi fiii lui au coborât în Egipt. 5 I-am trimis pe Moise şi pe Áaron şi am lovit Egiptul cu ceea ce am făcut în mijlocul lui şi apoi v-am scos [de acolo]. 6 I-am scos pe părinţii voştri din Egipt şi aţi ajuns la mare. Egipténii i-au urmărit pe părinţii voştri până la Marea Roşie cu care şi călăreţi. 7 Au strigat către Domnul şi Domnul a pus întuneric între voi şi egipténi, a făcut să vină marea peste ei şi i-a acoperit. Ochii voştri au văzut ceea ce am făcut în Egipt. Voi aţi locuit în pustiu timp de multe zile. 8 V-am adus în ţara amoréilor care locuiau dincolo de Iordán; ei au luptat împotriva voastră, iar eu i-am dat în mâna voastră; voi aţi luat în stăpânire ţara lor şi i-am nimicit dinaintea voastră. 9 Bálac, fiul lui Ţipór, regele din Moáb, s-a ridicat şi a luptat împotriva lui Israél. L-a chemat pe Balaám, fiul lui Beór, ca să vă blesteme. 10 Dar eu nu am vrut să-l ascult pe Balaám: el v-a binecuvântat şi eu v-am salvat din mâna lui.

11 Aţi trecut Iordánul şi aţi ajuns la Ierihón. Stăpânii Ierihónului au luptat împotriva voastră: amoréii, ferezéii, canaaneénii, hetéii, ghergheséii, hevéii şi iebuséii: i-am dat în mâinile voastre, 12 am trimis înaintea voastră viespi şi i-au alungat dinaintea voastră pe cei doi regi ai amoréilor: [acest lucru] nu a fost nici cu sabia, nici cu arcul tău. 13 V-am dat o ţară în care nu aţi muncit şi cetăţi pe care nu le-aţi zidit şi aţi locuit în ele: aţi mâncat din viile şi din măslinii pe care nu i-aţi plantat».

14 Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-i cu integritate şi în adevăr! Îndepărtaţi-vă de dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului! 15 Dacă vi se va părea greu să slujiţi Domnului, alegeţi pentru voi astăzi pe cine să slujiţi: dacă pe dumnezeii pe care i-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu sau pe dumnezeii amoréilor care locuiesc în ţara voastră! Dar eu şi casa mea îl vom sluji pe Domnul.

16 Poporul a răspuns: „Departe de noi să-l părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei! 17 Căci Domnul Dumnezeul nostru, el ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa sclaviei; el a făcut înaintea ochilor noştri acele semne mari şi ne-a păzit pe toate căile pe care am umblat şi printre toate popoarele prin mijlocul cărora am trecut. 18 El a alungat toate popoarele, pe amoréii care locuiau în ţară înaintea noastră. Şi noi îl vom sluji pe Domnul, căci el este Dumnezeul nostru”.

19 Iósue a zis poporului: „Nu veţi putea să slujiţi Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos; nu va ierta fărădelegile şi păcatele voastre. 20 Dacă îl veţi părăsi pe Domnul şi veţi sluji dumnezeilor străini, el se va întoarce, vă va face rău şi vă va nimici, după ce v-a făcut bine”.

21 Poporul i-a zis lui Iósue: „Nu! Noi îl vom sluji pe Domnul!”. 22 Iósue a zis poporului: „Voi sunteţi martori împotriva voastră că l-aţi ales pe Domnul ca să-i slujiţi”. Ei au răspuns: „Suntem martori”. 23 „Acum îndepărtaţi-i pe dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru şi întoarceţi-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israél!”. 24 Poporul i-a zis lui Iósue: „Noi îl vom sluji pe Domnul Dumnezeul nostru şi vom asculta glasul lui”.

Încheierea alianţei de la Síhem

25 În ziua aceea, Iósue a făcut o alianţă cu poporul; le-a dat hotărâri şi judecăţi la Síhem. 26 Iósue a scris aceste lucruri în Cartea Legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare şi a ridicat-o acolo sub stejarul care era lângă sanctuarul Domnului. 27 Iósue a zis întregului popor: „Iată, piatra aceasta va fi martor împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul; ea va fi martor împotriva voastră ca să nu-l trădaţi pe Dumnezeul vostru”. 28 Iósue a lăsat poporul [să plece], fiecare la moştenirea lui.

Moartea lui Iósue

29 După aceste lucruri, Iósue, fiul lui Nun, slujitorul Domnului, a murit. El avea o sută zece ani. 30 L-au înmormântat în teritoriul moştenirii sale, la Timnát-Sérah, în muntele lui Efraím, la nord de muntele Gaáş. 31 Israél l-a slujit pe Domnul în tot timpul vieţii lui Iósue şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iósue şi care cunoşteau tot ce făcuse Domnul pentru Israél.

Oasele lui Iosíf şi moartea lui Eleazár

32 Oasele lui Iosíf, pe care le aduseseră fiii lui Israél din Egipt, au fost îngropate la Síhem, în partea ogorului pe care-l cumpărase Iacób de la fiii lui Hamór, tatăl lui Síhem, cu o sută de chesíta şi care este moştenirea fiilor lui Iosíf. 33 Eleazár, fiul lui Áaron, a murit şi a fost îngropat pe dealul lui Pinhás, fiul său, [deal] care i-a fost dat în muntele lui Efraím.