Capitolul 45

Círus, instrument al lui Dumnezeu

1 Aşa vorbeşte Domnul către unsul său, Círus, pe care l-am luat de mâna dreaptă pentru ca să înjosesc înaintea lui neamurile, să dezleg coapsele regilor, ca să deschid uşile şi porţile să se închidă.

2 Eu voi merge înaintea ta, voi nivela ridicăturile, voi zdrobi uşile de bronz şi voi sfărâma zăvoarele de fier.

3 Îţi voi da vistierii tăinuite şi comori ascunse pentru ca să se ştie că eu sunt Domnul care te-am chemat pe nume, Dumnezeul lui Israél.

4 De dragul slujitorului meu Iacób şi al lui Israél, alesul meu, te-am chemat pe nume, ţi-am dat un titlu [de cinste] când tu nu mă cunoşteai.

5 Eu sunt Domnul şi nu mai este altul, în afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, deşi tu nu mă cunoşteai,

6 ca să se ştie de la răsăritul soarelui până la apus că nu este nimic în afară de mine: eu sunt Domnul şi nu este altul.

7 Eu întocmesc lumina şi creez întunericul, fac pacea şi provoc răul, eu, Domnul, fac toate acestea.

Rugăciune

8 Picuraţi, cerurilor, de sus şi norii să plouă dreptatea; să se deschidă pământul, ca să rodească mântuirea şi să facă să răsară totodată dreptatea! Eu sunt Domnul care le creez.

Puterea Domnului

9 Vai de cel care se ceartă cu cel care l-a plăsmuit, de cel modelat, cu cel care îl modelează din pământ! Oare zice lutul către cel care-l modelează sau lucrarea ta: „Nu are mâini?”.

10 Vai de cel care zice tatălui său: „La ce ai dat naştere?” şi mamei sale: „ce ai născut?”.

11 Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israél şi creatorul lui: „Întrebaţi-mă despre cele viitoare cu privire la fiii mei şi porunciţi-mi despre lucrarea mâinii mele!

12 Eu am făcut pământul şi pe omul care este în el, eu, cu mâinile mele, am întins cerurile şi am poruncit întregii lor oştiri.

13 Eu l-am ridicat în dreptate şi toate căile lui le voi face drepte. El va reconstrui cetatea mea şi captivilor mei le va da drumul, nu pentru răsplată şi nici pentru daruri”, spune Domnul Sabaót.

Convertirea popoarelor păgâne

14 Aşa vorbeşte Domnul: „Bogăţiile Egiptului şi comerţul celor din Cuş şi Séba, bărbaţi înalţi, vor trece la tine şi vor fi ale tale. Ei vor merge după tine, vor trece în lanţuri, se vor prosterna în faţa ta şi te vor ruga: «Cu adevărat, în tine este Dumnezeu şi nu este altul: nu există alţi dumnezei»”.

15 Într-adevăr, tu eşti un Dumnezeu ascuns, Dumnezeul lui Israél, mântuitorul.

16 Se vor ruşina şi vor fi făcuţi de ocară cu toţii; împreună vor merge acoperiţi de ocară toţi făuritorii de idoli.

17 Dar Israél va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veşnică. Nu vă veţi ruşina şi nu veţi fi făcuţi de ocară în vecii vecilor.

18 Căci aşa vorbeşte Domnul, cel care a creat cerurile. El este Dumnezeul care a plăsmuit pământul, l-a făcut şi l-a stabilit. L-a creat nu ca să fie gol, ci l-a plăsmuit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul şi nu este altul.

19 Nu am vorbit în ascuns, într-un loc întunecat al pământului, nu am spus descendenţei lui Iacób: „Căutaţi-mă în zadar!”. Eu, Domnul, vorbesc cu dreptate, fac cunoscut ceea ce este drept.

Dumnezeu, stăpânul întregului univers

20 Adunaţi-vă şi veniţi, apropiaţi-vă împreună, voi, cei eliberaţi dintre neamuri! Nu cunosc cei care poartă lemnul chipului lor cioplit şi se roagă unui Dumnezeu care nu poate să mântuiască.

21 Faceţi cunoscut şi aduceţi-i aproape să se sfătuiască împreună! Cine a făcut să se audă aceasta de la început? Cine a făcut-o cunoscută de demult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu în afară de mine, un Dumnezeu drept şi mântuitor nu există în afară de mine.

22 Întoarceţi-vă la mine şi veţi fi mântuite toate marginile pământului! Căci eu sunt Dumnezeu şi nu este altul.

23 M-am jurat pe mine însumi, din gura mea a ieşit un cuvânt drept şi nu se va întoarce. Orice genunchi se va pleca înaintea mea şi orice limbă va jura pe mine.

24 „Numai în Domnul – se va zice despre mine – sunt dreptatea şi puterea; la el vor veni şi se vor ruşina toţi cei care se aprind împotriva lui.

25 În Domnul va fi îndreptăţită şi glorificată toată descendenţa lui Israél”.