Psalmul 78

PSALMUL 78 (77)

Milostivirea lui Dumnezeu şi infidelitatea omului

1 Poem. Al lui Asáf.

Ia aminte, poporul meu, la legea mea;

pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele!

2 Voi deschide gura mea în parabole,

voi descoperi enigmele din vechime;

3 ceea ce am auzit şi am cunoscut,

ceea ce ne-au povestit părinţii noştri,

4 nu le vom ţine ascunse de fiii lor;

vom vesti generaţiei viitoare laudele Domnului,

puterea şi faptele pe care el le-a făcut.

5 A făcut să se ridice o mărturie în Iacób şi a pus o lege în Israél;

a poruncit părinţilor noştri să facă cunoscute [acestea] fiilor lor,

6 pentru ca să le cunoască generaţia viitoare, fiii care se vor naşte.

Când se vor ridica, ei vor povesti copiilor lor,

7 pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu,

să nu uite lucrările lui Dumnezeu

şi să păzească poruncile sale.

8 Să nu fie ca părinţii lor:

o generaţie neascultătoare şi răzvrătită,

o generaţie care avea o inimă nestatornică

şi al cărei duh nu i-a fost fidel lui Dumnezeu.

9 Fiii lui Efraím, cei ce întind arcul şi trimit săgeata,

au dat înapoi în ziua bătăliei.

10 N-au păzit alianţa lui Dumnezeu

şi au refuzat să umble în legea lui.

11 Ei au uitat de lucrările sale,

de minunile pe care le arătase lor.

12 În faţa părinţilor lor, a săvârşit minuni

în ţara Egiptului, în câmpia Ţoán.

13 A despicat marea şi i-a făcut să treacă prin ea

şi a ridicat apele ca un dig.

14 I-a călăuzit din nor în timpul zilei

şi noaptea întreagă cu lumina focului.

15 A despicat stânci în pustiu

şi le-a dat să bea ca din abisul cel mare.

16 A făcut să iasă izvoare din stâncă

şi apa să curgă în torente.

17 Dar ei au continuat să păcătuiască împotriva lui,

să se răzvrătească împotriva Celui Preaînalt în pustiu.

18 L-au ispitit pe Dumnezeu în inima lor,

cerându-i mâncare după sufletul lor.

19 Au vorbit împotriva lui Dumnezeu şi au zis:

„Oare va putea Dumnezeu să ne întindă masă în pustiu?”.

20 Iată, a lovit stânca şi au ţâşnit ape şi s-au revărsat şuvoaie.

„Dar oare pâine e în stare să ne dea

sau să procure carne poporului său?”.

21 Atunci a auzit Domnul şi s-a mâniat,

s-a aprins foc împotriva lui Iacób

şi mânia lui s-a ridicat asupra lui Israél,

22 căci nu au fost fideli faţă de Dumnezeu

şi nu s-au încrezut în mântuirea lui.

23 Totuşi, el a poruncit norilor de sus

şi a deschis porţile cerului:

24 a făcut să plouă asupra lor mana, spre mâncare,

le-a dat lor pâine din ceruri.

25 Omul a mâncat pâinea îngerilor;

le-a trimis hrană ca să se sature.

26 A stârnit în văzduh vântul de la răsărit

şi a dezlănţuit cu puterea lui vântul de la miazăzi.

27 A făcut să plouă peste ei carne ca pulberea

şi păsări înaripate cât nisipul mărilor,

28 le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor,

de jur împrejurul corturilor lor.

29 Ei au mâncat şi s-au săturat bine,

el le-a adus ceea ce au poftit.

30 Încă nu-şi potoliseră pofta

şi mâncarea era încă în gura lor,

31 când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat împotriva lor

şi i-a ucis pe cei mai puternici dintre ei

şi i-a doborât pe cei aleşi ai lui Israél.

32 Cu toate acestea, au păcătuit iarăşi,

n-au crezut în faptele lui minunate.

33 De aceea, a spulberat într-o suflare zilele lor

şi anii lor degrabă.

34 Când Dumnezeu lovea de moarte, ei îl căutau,

se întorceau şi se îndreptau spre el.

35 Îşi aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor

şi că Dumnezeu, Cel Preaînalt, este răscumpărătorul lor.

36 Dar îl înşelau cu gura

şi-l minţeau cu limba.

37 Inima lor nu era sinceră faţă de el

şi nu erau fideli faţă de alianţa sa.

38 Dar el, fiind îndurător, le ierta vinovăţia şi nu-i distrugea,

de multe ori şi-a potolit mânia

şi nu a dat drumul furiei sale în întregime.

39 Îşi amintea că ei sunt oameni,

o suflare ce trece şi nu se mai întoarce.

40 De câte ori s-au răzvrătit ei în deşert

şi l-au supărat în pământ pustiu!

41 S-au întors şi iarăşi l-au ispitit pe Dumnezeu

şi pe Cel Sfânt al lui Israél l-au supărat.

42 Nu-şi mai aminteau de braţul lui,

de ziua când i-a răscumpărat [din mâna] asupritorului;

43 de semnele pe care el le făcuse în Egipt

şi de minunile lui din câmpia Ţoán:

44 a prefăcut în sânge râurile

şi pâraiele lor, încât să nu mai bea;

45 a trimis la ei roiuri de muşte care îi devorau

şi broaşte care-i ruinau;

46 a dat roadele omizilor

şi rodul muncii lor, lăcustelor;

47 a nimicit cu grindină viile lor

şi cu îngheţ, smochinii lor;

48 a dat pradă grindinei animalele lor

şi turmele lor, trăsnetelor.

49 A dezlănţuit asupra lor focul mâniei sale, furia, indignarea şi strâmtorarea,

trimiţând îngeri nimicitori.

50 A dat drumul mâniei sale,

n-a cruţat de moarte sufletele lor,

ci i-a dat pradă ciumei.

51 A lovit pe toţi întâii-născuţi în Egipt,

primiţia tăriei lor în corturile lui Ham.

52 A scos poporul său ca pe nişte oi

şi i-a călăuzit ca pe o turmă prin pustiu.

53 I-a dus în siguranţă şi ei nu s-au temut,

iar pe duşmanii lor i-a acoperit marea.

54 I-a făcut să ajungă în hotarul său cel sfânt,

la muntele pe care l-a câştigat cu dreapta lui.

55 A alungat dinaintea lor neamuri, le-a împărţit cu funia moştenirea;

a pus să locuiască în corturile lor triburile lui Israél.

56 Dar ei îl ispiteau şi se răzvrăteau

împotriva Dumnezeului celui Preaînalt

şi n-au păzit mărturiile;

57 s-au îndepărtat de el şi l-au trădat ca şi părinţii lor,

s-au întors [într-o parte], ca un arc [ce alunecă din mână].

58 L-au indignat prin [cultul] înălţimilor,

cu idolii lor i-au [aprins] gelozia.

59 A auzit Dumnezeu şi s-a înfuriat

şi l-a respins cu asprime pe Israél.

60 A părăsit lăcaşul său din Şílo,

cortul în care locuia printre oameni.

61 A lăsat puterea lui în robie

şi măreţia lui în mâinile asupritorului.

62 A dat poporul său pradă sabiei

şi s-a înfuriat pe moştenirea lui.

63 Pe tinerii lui i-a devorat focul,

iar fecioarele lui nu au avut cântare de nuntă.

64 Preoţii lui au căzut sub sabie,

iar văduvele lui n-au cântat de jale.

65 Apoi, Domnul s-a trezit ca din somn,

ca un viteaz ameţit de vin.

66 Şi i-a lovit pe asupritorii săi din urmă,

dându-le ocară veşnică.

67 A respins cortul lui Iosíf

şi nu a ales tribul lui Efraím,

68 ci a ales tribul lui Iúda,

muntele Sión, pe care îl iubeşte.

69 Şi-a zidit sanctuarul său ca înălţimile,

ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci.

70 L-a ales pe Davíd, slujitorul său,

şi l-a luat de la turmele de oi.

71 L-a luat din urma oilor ce alăptau,

ca să păstorească pe Iacób, poporul său,

şi pe Israél, moştenirea sa;

72 şi i-a păstorit cu o inimă fără prihană

şi i-a călăuzit cu mâini pricepute.