Capitolul 2

IÚDA

Fiii lui Israél

1 Aceştia sunt fiii lui Israél: Rubén, Simeón, Lévi, Iúda, Isahár, Zabulón, 2 Dan, Iosíf, Beniamín, Neftáli, Gad şi Aşér.

Descendenţii lui Iúda

3 Fiii lui Iúda: Er, Onán, Şelá; aceştia trei i s-au născut din Bat-Şúa, femeia canaaneană. Er, întâiul său născut, a fost rău în ochii Domnului şi [Domnul] l-a dat morţii. 4 Támar, nora lui, i-a născut pe Péreţ şi Zérah. Toţi fiii lui Iúda au fost cinci.

5 Fiii lui Péreţ: Heţrón şi Hamúl.

6 Fiii lui Zérah: Zimrí, Etán, Hemán, Calcól şi Dará, în total cinci.

7 Fiul lui Carmí a fost: Acár, care a tulburat Israélul [păcătuind] împotriva [legii] nimicirii.

8 Fiul lui Etán: Azaría.

Originile lui Davíd

9 Fiii lui Heţrón care i s-au născut: Ierahmeél, Ram şi Chelúbai.

10 Ram i-a dat naştere lui Aminadáb. Aminadáb i-a dat naştere lui Nahşón, căpetenia fiilor lui Iúda. 11 Nahşón i-a dat naştere lui Salmá. Salmá i-a dat naştere lui Bóoz. 12 Bóoz i-a dat naştere lui Óbed. Óbed i-a dat naştere lui Iése. 13 Iése i-a dat naştere lui Elíab, întâiul său născut, lui Abínadab, al doilea, lui Şiméa, al treilea, 14 lui Netaneél, al patrulea, lui Radái, al cincilea, 15 lui Oţém, al şaselea, lui Davíd, al şaptelea. 16 Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigáil. Fiii Ţerúiei au fost: Abişái, Ióab şi Asaél: trei. 17 Abigáil l-a născut pe Amása; tatăl lui Amása a fost Iéter, un ismaelít.

Cáleb

18 Cáleb, fiul lui Heţrón, i-a dat naştere lui Ieriot din soţia sa Azubá. Aceştia sunt fiii ei: Iéşer, Şobáb şi Ardón. 19 Azubá a murit, iar Cáleb a luat-o pe Efrát, care i l-a născut pe Hur. 20 Hur i-a dat naştere lui Urí, iar Urí i-a dat naştere lui Beţaleél.

21 Apoi, Heţrón a intrat la fiica lui Machír, tatăl lui Galaád; a luat-o când avea şaizeci de ani, iar ea i l-a născut pe Segúb. 22 Segúb i-a dat naştere lui Iaír, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaád. 23 Gheşúr şi Arám au luat satele lui de la ei cu [cetatea] Chenít şi suburbiile ei: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machír, tatăl lui Galaád.

24 După moartea lui Heţrón la Cáleb-Efráta, Abía, soţia lui Heţrón, i l-a născut pe Aşhúr, tatăl lui Técoa.

Ierahmeél

25 Fiii lui Ierahmeél, întâiul născut al lui Heţrón, au fost: Ram, întâiul născut, Búna, Óren, Oţém şi Ahía. 26 Ierahmeél a avut o altă soţie; numele ei era Atará: ea este mama lui Onám.

27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeél, au fost: Maáţ, Iamín şi Écher.

28 Fiii lui Onám au fost: Şamái şi Iadá. Fiii lui Şamái au fost: Nadáb şi Abişúr. 29 Numele soţiei lui Abişúr era Abiháil; ea i-a născut pe Ahbán şi pe Molíd. 30 Fiii lui Nadáb: Séled şi Apáim. Séled a murit fără fii. 31 Fiul lui Apáim: Işéi. Fiul lui Işéi: Şéşan. Fiul lui Şéşan: Ahlái. 32 Fiii lui Iadá, fratele lui Şamái: Iéter şi Ionatán. Iéter a murit fără fii. 33 Fiii lui Ionatán: Pélet şi Zazá.

Aceştia au fost fiii lui Ierahmeél.

34 Şéşan n-a avut fii, ci numai fiice. Şéşan avea un sclav egiptéan, iar numele lui era Iarhá. 35 Şéşan a dat-o pe fiica sa de soţie lui Iarhá, sclavul său, iar ea i l-a născut pe Atái. 36 Atái i-a dat naştere lui Natán; Natán i-a dat naştere lui Zabád; 37 Zabád i-a dat naştere lui Eflál; Eflál i-a dat naştere lui Óbed; 38 Óbed i-a dat naştere lui Iehú; Iehú i-a dat naştere lui Azaría; 39 Azaría i-a dat naştere lui Haléţ; Haléţ i-a dat naştere lui Elása; 40 Elása i-a dat naştere lui Sismái; Sismái i-a dat naştere lui Şalúm; 41 Şalúm i-a dat naştere lui Iecamía; Iecamía i-a dat naştere lui Elişáma.

Cáleb

42 Fiii lui Cáleb, fratele lui Ierahmeél: Méşa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Maréşa, tatăl lui Hebrón. 43 Fiii lui Hebrón: Córe, Tapúah, Réchem şi Şemá. 44 Şemá i-a dat naştere lui Rahám, tatăl lui Iorcheám. Réchem i-a dat naştere lui Şamái. 45 Fiul lui Şamái: Maón, iar Maón este tatăl lui Bet-Ţur.

46 Efá, concubina lui Cáleb, i-a născut pe Harán, Moţá şi Gázez. Iar Harán i-a dat naştere lui Gázez.

47 Fiii lui Iahdái: Réghem, Iotám, Gheşán, Pélet, Efá şi Şaáf.

48 Maáca, concubina lui Cáleb, i-a născut pe Şéber şi pe Tirhána. 49 Ea i-a născut pe Şaáf, tatăl lui Madmaná, şi pe Şéva, tatăl lui Macbéna şi tatăl lui Ghibéea. Fiica lui Cáleb era Acsá.

Hur

50 Aceştia au fost fiii lui Cáleb. Fiii lui Hur au fost: Şobál, întâiul născut al Efrátei şi tatăl lui Chiríat-Iearím; 51 Salmá, tatăl lui Betleém; Háref, tatăl lui Bet-Gadér. 52 Fiii lui Şobál, tatăl lui Chiríat-Iearím, au fost: Haróe, Haţí-Hamenuhót. 53 Familiile lui Chiríat-Iearím au fost: cei din Iéter, din Put, din Şumá şi din Mişrá; din acestea au ieşit cei din Ţoréea şi din Eştaól.

54 Fiii lui Salmá: Betleém, cei din Netófa, cei din Atrót-Bet-Ióab, Haţí-Hamanáhti, cei din Ţoréea; 55 şi familiile scribilor care locuiau la Iaebéţ; cei din Tiréea, din Şiméea şi cei din Sucát. Aceştia sunt chenéii care au ieşit din Hamát, tatăl celor din Recáb.