Capitolul 1

I. DE LA ADÁM LA DAVÍD

Genenalogia de la Adám până la fiii lui Israél

Originile celor trei mari grupe

1 Adám, Set, Énos, 2 Chenín, Mahalaleél, Iéred, 3 Enóh, Metuşeláh, Lémec. 4 Nóe. Sem, Ham şi Iafét.

Fiii lui Iafét

5 Fiii lui Iafét: Gómer, Magóg, Madái,

Iaván, Tubál, Méşec şi Tirás.

6 Fiii lui Gómer: Aşchenáz, Difát

şi Togárma. 7 Fiii lui Iaván:

Elíşa, Tarsísa, Chitím şi Rodaním.

Fiii lui Ham

8 Fiii lui Ham: Cuş, Miţráim,

Put şi Canaán.

9 Fiii lui Cuş: Sába, Havilá, Sabtá, Raéma şi Sabtéca. Fiii lui Raéma: Séba şi Dedán. 10 Cuş i-a dat naştere lui Nimród; el a început să fie puternic pe pământ.

11 Miţráim le-a dat naştere la ludími, ananími, lehabími, caftuhími, 12 patrusími, casluhími, din care au ieşit filisténii şi cei din Caftór. 13 Canaán le-a dat naştere lui Sidón, întâiul lui născut, şi lui Het 14 şi la iebuséi, amoréi, ghergheséi, 15 la hevéu, archéu, sinéu, 16 arvadéu, ţemaréu şi hamatéu.

Fiii lui Sem

17 Fiii lui Sem: Elám, Așúr, Arpacşád, Lud şi Arám; Uţ, Hul, Ghetér şi Méşec.

18 Arpacşád i-a dat naştere lui Şélah, iar Şélah i-a dat naştere lui Éber. 19 Lui Éber i s-au născut doi fii: numele primului era Péleg – pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul –, iar numele fratelui său era Ioctán.

20 Ioctán le-a dat naştere lui Almódad, lui Şélef, lui Haţarmávet, lui Iérah, 21 lui Hadorám, lui Uzál, lui Diclá, 22 lui Ébal, lui Abimaél, lui Şéba, 23 lui Ofír, lui Havilá şi lui Ióbab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctán.

De la Sem la Abrahám

24 Sem, Arpacşád, Şélah, 25 Éber, Péleg, Reú, 26 Serúg, Nahór, Térah, 27 Abrám, adică Abrahám. 28 Fiii lui Abrahám: Isáac şi Ismaél.

Fiii lui Ismaél

29 Aceasta este descendenţa lor: întâiul născut, Ismaél; Nebaiót, Chedár, Adbeél, Mibsám, 30 Mişmá, Dumá, Mása, Hadád, Téma, 31 Ietúr, Náfiş şi Chédma. Aceştia sunt fiii lui Ismaél.

32 Fiii Chetúrei, concubina lui Abrahám: ea i-a născut pe Zimrán, Iocşán, Medán, Madián, Işbác şi Şúah. Fiii lui Iocşán: Şéba şi Dedán. 33 Fiii lui Madián: Efá, Éfer, Enóh, Abída şi Eldaá. Toţi aceştia sunt fiii Chetúrei.

Isáac şi Esáu

34 Abrahám i-a dat naştere lui Isáac. Fiii lui Isáac au fost Esáu şi Israél.

35 Fiii lui Esáu: Elifáz, Reuél, Ieúş, Ialám şi Córe. 36 Fiii lui Elifáz: Temán, Omár, Ţefí, Gatám, Chenáz, Timná şi Amaléc. 37 Fiii lui Reuél: Nahát, Zérah, Şamá şi Mizá.

Seír

38 Fiii lui Seír: Lótan, Şobál, Ţibeón, Aná, Dişón, Éţer şi Dişán. 39 Fiii lui Lótan: Horí şi Homám. Sora lui Lótan a fost Timná. 40 Fiii lui Şobál: Alián, Manahát, Ébal, Şefí şi Onám. Fiii lui Ţibeón: Aiá şi Aná. 41 Fiul lui Aná: Dişón. Fiii lui Dişón: Hamrán, Eşbán, Itrán şi Cherán. 42 Fiii lui Éţer: Bilhán, Zaaván şi Iaacán. Fiii lui Dişán: Uţ şi Arán.

Regii din Edóm

43 Aceştia sunt regii care au domnit în ţara Edómului înainte ca cineva să domnească pentru fiii lui Israél: Béla, fiul lui Beór. Numele cetăţii lui era Dinhabá. 44 Béla a murit, iar în locul lui a domnit Ióbab, fiul lui Zérah din Bóţra. 45 Ióbab a murit, iar în locul lui a domnit Huşám din ţara celor din Temán. 46 Huşám a murit, iar în locul lui a domnit Hadád, fiul lui Bedád. El l-a bătut pe Madián în câmpia Moábului. Numele cetăţii lui era Avít. 47 Hadád a murit, iar în locul lui a domnit Samlá din Masrecá. 48 Samlá a murit, iar în locul lui a domnit Saul din Rehobót Hanáhar. 49 Saul a murit, iar în locul lui a domnit Báal-Hanán, fiul lui Acbór. 50 Báal-Hanán a murit, iar în locul lui a domnit Hadád. Numele cetăţii lui era Pái. Numele soţiei sale era Mehetabeél, fiica lui Matréd, fiica lui Mezaháb.

Conducătorii din Edóm

51 Hadád a murit şi au fost căpetenii în Edóm: căpetenia Timná, căpetenia Alvá şi căpetenia Iétet; 52 căpetenia Oholibáma, căpetenia Elá, căpetenia Pinón, 53 căpetenia Chenáz, căpetenia Temán, căpetenia Mibţár, 54 căpetenia Magdiél, căpetenia Irám. Acestea sunt căpeteniile din Edóm.