Capitolul 15

ARCA, ÎN CETATEA LUI DAVÍD

Pregătirile pentru transportul arcei

1 [Davíd] şi-a făcut case în cetatea lui Davíd, a stabilit un loc pentru arca lui Dumnezeu şi a întins un cort pentru ea. 2 Atunci, Davíd a zis: „Arca lui Dumnezeu să nu fie purtată decât de levíţi, căci pe ei i-a ales Domnul să poarte arca Domnului şi să-i slujească pentru totdeauna”.

3 Davíd a adunat tot Israélul la Ierusalím ca să aducă arca Domnului la locul pe care îl stabilise pentru ea. 4 Davíd i-a reunit pe fiii lui Áaron şi pe levíţi: 5 dintre fiii lui Chehát, pe Uriél, căpetenia, şi pe fraţii săi: o sută douăzeci; 6 dintre fiii lui Merári, pe Asaía, căpetenia, şi pe fraţii săi: două sute douăzeci; 7 dintre fiii lui Gherşóm, pe Ioél, căpetenia, şi pe fraţii săi: o sută treizeci; 8 dintre fiii lui Eliţafán, pe Şemáia, căpetenia, şi pe fraţii săi: două sute; 9 dintre fiii lui Hebrón, pe Eliél, căpetenia, şi pe fraţii săi: optzeci; 10 dintre fiii lui Uziél, pe Aminadáb, căpetenia, şi pe fraţii săi: o sută doisprezece.

11 Davíd i-a chemat pe Sadóc şi pe Abiatár, preoţii, şi pe levíţii Uriél, Asaía, Ioél, Şemáia, Eliél şi Aminadáb. 12 Le-a zis: „Voi sunteţi capi părinteşti ai levíţilor; sfinţiţi-vă pe voi şi pe fraţii voştri şi urcaţi arca Domnului Dumnezeului lui Israél la [locul] pe care l-am stabilit pentru ea! 13 Pentru că voi nu aţi fost prima dată şi ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am consultat după regulă”. 14 Preoţii şi levíţii s-au sfinţit ca să ducă arca Domnului Dumnezeului lui Israél. 15 Fiii levíţilor au purtat arca lui Dumnezeu pe umeri cu nişte drugi, după cum poruncise Moise, la cuvântul Domnului.

16 Davíd le-a zis căpeteniilor levíţilor să-i aşeze pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente muzicale, cu alăute, harpe şi cimbale şi să le facă auzite cu sunete puternice de bucurie. 17 Leviţii i-au stabilit pe Hemán, fiul lui Ioél; dintre fraţii lui, pe Asáf, fiul lui Berechía, şi dintre fiii lui Merári, fraţii lor, pe Etán, fiul lui Cuşáia; 18 Cu ei erau fraţii lor, din rangul al doilea: Zaharía, Ben, Iaaziél, Şemiramót, Iehiél, Uní, Elíab, Benáia, Maaséia, Matitía, Elifeléh, Micnéia, Óbed-Edóm şi Ieiél, uşierii. 19 Cântăreţii Hemán, Asáf şi Etán, care [cântau] la cimbale de bronz. 20 Zaharía, Aziel, Şemiramót, Iehiél, Uní, Elíab, Maaséia şi Benáia cântau la alăute în surdină. 21 Matitía, Elifeléh, Micnéia, Óbed-Edóm, Ieiél şi Azazía, [cântau] la harpe cu opt coarde ca să dea tonul. 22 Chenínia, căpetenia levíţilor care transportau [arca], coordona transportul, pentru că era foarte iscusit. 23 Berechía şi Elcaná erau uşieri la arcă. 24 Şebanía, Iosafát, Netaneél, Amásai, Zaharía, Benáia şi Eliezér, preoţii, sunau din trâmbiţe înaintea arcei lui Dumnezeu; iar Óbed-Edóm şi Iehía erau uşieri la arcă.

Ceremonia transportării arcei

25 Davíd, bătrânii lui Israél şi căpeteniile peste mii au pornit să ducă arca alianţei Domnului de la casa lui Óbed-Edóm cu bucurie. 26 Când i-a ajutat Dumnezeu pe levíţi să poarte arca alianţei Domnului, au jertfit şapte viţei şi şapte berbeci. 27 Davíd era îmbrăcat cu o manta de mătase; [la fel erau îmbrăcaţi] toţi levíţii care purtau arca, şi cântăreţii şi Chenínia, căpetenia transportului. Davíd avea pe el un efod de in. 28 Tot Israélul a urcat arca alianţei Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de corn, de trâmbiţe şi de cimbale şi făcând să răsune alăutele şi harpele. 29 Când arca alianţei Domnului a ajuns în cetatea lui Davíd, Micál, fiica lui Saul, se uita pe fereastră; când l-a văzut pe rege dansând şi sărind, l-a dispreţuit în inima ei.