Capitolul 3

CASA LUI DAVÍD

Fiii lui Davíd

1 Aceştia sunt fiii lui Davíd care i s-au născut la Hebrón: întâiul născut, Amnón, din Ahinóam, cea din Izreél; al doilea, Daniél, din Abigáil, cea din Carmél; 2 al treilea, Absalóm, fiul lui Maáca, fiica lui Talmái, regele din Gheşúr; al patrulea, Adonía, fiul lui Haghít; 3 al cincilea, Şefatía din Abitál; al şaselea, Itreám din Eglá, soţia lui. 4 Şase i s-au născut la Hebrón. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalím a domnit treizeci şi trei de ani.

5 Aceştia i s-au născut la Ierusalím: Şiméa, Şobáb, Natán şi Solomón: patru din Bat-Şúa, fiica lui Amiél; 6 Ibhár, Elişáma, Elifélet,

7 Nogá, Néfeg, Iafía, 8 Elişáma, Eliadá şi Elifélet: nouă.

9 Aceştia sunt toţi fiii lui Davíd, în afară de fiii concubinelor. Támar era sora lor.

Regii lui Iúda

10 Fiul lui Solomón: Roboám. Abía, fiul său; Asá, fiul său; Iosafát, fiul său; 11 Iorám, fiul său; Ahazía, fiul său; Ióas, fiul său; 12 Amasía, fiul său; Azaría, fiul său; Iotám, fiul său; 13 Aház, fiul său; Ezechía, fiul său; Manáse, fiul său; 14 Amón, fiul său; Iosía, fiul său. 15 Fiii lui Iosía: întâiul născut, Iohanán; al doilea, Ioiachím; al treilea, Sedecía; al patrulea, Şalúm. 16 Fiii lui Ioiachím: Iehonía, fiul său; Sedecía, fiul său.

17 Fiii lui Iehonía: Asír; Şealtiél, fiul său; 18 Malchíram, Pedáia, Şenaţár, Iecamía, Hoşamá şi Nedabía. 19 Fiii lui Pedáia: Zorobabél şi Şiméi. Fiii lui Zorobabél: Meşulám şi Hananía; Şelomít, sora lor; 20 şi Haşúba, Ohél, Berechía, Hasadía, Iuşáb-Hésed: cinci. 21 Fiii lui Hananía: Pelatía şi Isaía; fiii lui Refáia, fiii lui Arnán, fiii lui Obadía, fiii lui Şecanía. 22 Fiul lui Şecanía: Şemáia. Fiii lui Şemáia: Hatúş, Igheál, Baríah, Nearía şi Şafát: şase. 23 Fiii lui Nearía: Elioenái, Ezechía şi Azricám: trei. 24 Fiii lui Elioenái: Hodavía, Eliaşíb, Peláia, Acúb, Iohanán, Deláia şi Ananí: şapte.