Capitolul 7

TRIBURILE DIN NORD

Isahár

1 Fiilor lui Isahár: Tóla, Púa, Iaşúb şi Şimrón [au fost date]: patru [cetăţi].

2 Fiii lui Tóla: Uzí, Refáia, Ieriél, Iahmái, Ibsám şi Samuél, căpeteniile caselor lor părinteşti ai lui Tóla, oameni viteji în descendenţa lor. În zilele lui Davíd numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute.

3 Fiul lui Uzí: Izráhía. Fiii lui Izráhía: Mihaél, Obadía, Ioél, Işía, toţi cinci căpetenii. 4 Cu ei, după descendenţa lor, după casele lor părinteşti, erau cete de viteji de armată pentru luptă: erau treizeci şi şase de mii, pentru că aveau multe soţii şi fii. 5 Fraţii lor, după toate familiile lui Isahár, oameni viteji, erau toţi optzeci şi şapte de mii, înscrişi în genealogiile lor.

Beniamín

6 [Fiii lui] Beniamín: Béla, Bécher şi Iediaél, trei.

7 Fiii lui Béla: Eţbón, Uzí, Uziél, Ierimót şi Irí, cinci căpetenii ale caselor lor părinteşti, oameni viteji, înscrişi în genealogiile lor: douăzeci şi două de mii treizeci şi patru.

8 Fiii lui Bécher: Zemíra, Ióaş, Eliezér, Elioenái, Omrí, Ieremót, Abía, Anatót şi Alamét; toţi [aceştia] erau fii ai lui Bécher 9 şi înscrişi în genealogiile lor, după descendenţele lor, căpetenii ale caselor lor părinteşti, oameni viteji: douăzeci de mii două sute.

10 Fiul lui Iediaél: Bilhán. Fiii lui Bilhán: Ieúş, Beniamín, Ehúd, Cheníana, Zetán, Tarşíş şi Ahişahár. 11 Toţi aceştia erau fii ai lui Iediaél, căpetenii ale caselor lor părinteşti, oameni viteji: şaptesprezece mii două sute, [în stare] să iasă în armată la luptă.

12 Şupím şi Hupím, fiii lui Ir; Huşím, fiul lui Ahér.

Neftáli

13 Fiii lui Neftáli: Iahţiél, Guní, Iéţer şi Şalúm, fiii Bílhăi.

Manáse

14 Fiii lui Manáse: Asriél, pe care l-a născut concubina sa aramee; ea l-a născut pe Machír, tatăl lui Galaád. 15 Machír a luat soţii pentru Hupím şi Şupím. Numele sorei lui era Maáca, iar numele celui de-al doilea [fiu] era Ţelofhád. Iar Ţelofhád a avut fiice.

16 Maáca, soţia lui Machír, a născut un fiu şi i-a pus numele Péreş. Numele fratelui său era Şéreş, iar fiii săi erau Ulám şi Réchem.

17 Fiul lui Ulám: Bedán. Aceştia sunt fiii lui Galaád, fiul lui Machír, fiul lui Manáse.

18 Sora lui, Hamoléchet, i-a născut pe Işhód, pe Abíezerşi pe Mahlá.

19 Fiii lui Şemidá erau: Ahían, Şéchem, Liqhí şi Aníam.

Efraím

20 Fiii lui Efraím: Şuteláh; Béred, fiul său; Táhat, fiul său; Eleáda, fiul său; Táhat, fiul său; 21 Zabád, fiul său; Şuteláh, fiul său; Ézer şi Elead. Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorât, întrucât coborâseră să le ia cirezile. 22 Efraím, tatăl lor, a jelit multe zile, iar fraţii lui au venit să-l mângâie. 23 Apoi a intrat la soţia lui: ea a zămislit şi a născut un fiu căruia i-a pus numele de Bería, pentru că fusese o nenorocire în casa lui. 24 Fiica lui, Şeéra, a construit Bet-Horónul de Jos şi cel de Sus şi Uzén-Şeéra.

25 Réfah şi Réşef au fost fiii săi; Teláh, fiul său; Tahán, fiul său; 26 Laédan, fiul său; Amihúd, fiul său; Elişáma, fiul său; 27 Nun, fiul său; Iósue, fiul său.

28 Proprietăţile şi locuinţele lor erau la Bétel şi în suburbiile sale, la răsărit, Naarán, la apus, Ghézer cu suburbiile lui, Síhem cu suburbiile lui până la Gáza cu suburbiile sale. 29 Fiii lui Manáse aveau [cetăţile] Bet-Şeán cu suburbiile lui, Taanác cu suburbiile sale, Meghído cu suburbiile lui, Dor cu suburbiile lui. În aceste [cetăţi] au locuit fiii lui Iosíf, fiul lui Israél.

Aşér

30 Fiii lui Aşér: Imná, Işví, Işví, Bería şi Sérah, sora lor.

31 Fiii lui Bería: Éber şi Malchíél, adică tatăl lui Birzavít. 32 Éber le-a dat naştere lui Iaflét, lui Şómer, lui Hotám şi lui Şúa, sora lor.

33 Fiii lui Iaflét: Pasác, Bimhál şi Aşvát. Aceştia sunt fiii lui Iaflét.

34 Fiii lui Şémer: Ahí, Rohéga, Hubá şi Arám.

35 Fiii lui Hélem, fratele său: Ţófah, Imná, Şéleş şi Amál. 36 Fiii lui Ţófah: Súah, Harnéfer, Şúal, Berí, Imrá, 37 Béţer, Hod, Şamá, Şilşá, Itrán şi Beerá. 38 Fiii lui Iéter: Iefúne, Pispá şi Ará.

39 Fiii lui Ulá: Aráh, Haniél şi Riţía.

40 Toţi aceştia erau fiii lui Aşér, căpetenii ale caselor lor părinteşti, oameni aleşi şi viteji, capi peste căpetenii, înscrişi în genealogiile lor, [apţi să meargă] în armată la luptă: numărul lor era de douăzeci şi şase de mii.