Capitolul 33

Binecuvântarea lui Moise

1 Aceasta este binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, i-a binecuvântat pe fiii lui Israél înainte de a muri.

2 El a zis:

„Domnul vine din Sínai,

răsare peste ei din Seír,

străluceşte din muntele Parán,

a ieşit din mulţimile sfinte

având la dreapta lui focul legii

pentru ei.

3 Da, el iubeşte popoarele.

Toţi sfinţii săi sunt în mâna ta.

Ei s-au adunat la picioarele tale

şi au primit din cuvintele tale”.

4 Moise ne-a dat legea,

moştenirea adunării lui Iacób.

5 El era rege în Ieşurun

când s-au adunat căpeteniile

poporului

şi triburile lui.

6 „Trăiască Rubén şi să nu moară

şi bărbaţii lui să fie numeroşi!”.

7 Aceasta a zis pentru Iúda:

„Ascultă, Doamne, glasul lui Iúda

şi adu-l la poporul lui!

Mâinile lui să lupte pentru el,

iar tu să-i fii ajutor

împotriva duşmanilor lui”.

8 Pentru Lévi a zis:

Tummím şi Urím să fie

în favoarea omului tău credincios,

pe care l-ai pus la încercare la Mássa

şi cu care te-ai certat la apele

de la Meríba”.

9 Care a zis despre tatăl său

şi despre mama sa:

«nu i-am văzut»,

şi pe fraţii săi nu i-a recunoscut,

iar pe copiii săi nu i-a luat în seamă.

Căci au ţinut cuvintele tale

şi au păstrat alianţa ta.

10 Ei îl învaţă pe Iacób judecăţile tale

şi pe Israél, legea ta;

ei pun tămâie înaintea feţei tale

şi jertfa întreagă, pe altarul tău.

11 Binecuvântează, Doamne, tăria lui

şi să-ţi fie plăcută

lucrarea mâinilor sale;

zdrobeşte coapsele

celor care se ridică împotriva lui

şi cei care-l urăsc să nu se mai ridice!”.

12 Pentru Beniamín a zis:

„Cel iubit de Domnul locuieşte

în siguranţă lângă el;

e ocrotit în fiecare zi

şi locuieşte în braţele sale”.

13 Pentru Iosíf a zis:

„Binecuvântată de Domnul este ţara lui

cu ce este mai bun din ceruri

– roua – şi, din abisul

care este dedesubt,

14 cu cele mai bune roade

[pe care le produce] soarele

şi cu cea mai bună recoltă

din fiecare lună;

15 cu ce este mai bun pe munţii cei vechi

şi cu ce este mai bun pe colinele veşnice;

16 cu ce este mai bun din pământ

şi din plinătatea lui.

Bunăvoinţa celui care locuieşte în rug

să vină asupra capului lui Iosíf

şi asupra creştetului celui ales

dintre fraţii săi!

17 Măreţia lui este ca a întâiului născut

al taurului,

şi coarnele lui sunt coarne

ca ale bivolului;

cu ele va împunge laolaltă popoarele

până la marginile pământului.

Acestea sunt zecile de mii

ale lui Efraím

şi miile lui Manáse”.

18 Despre Zabulón a zis:

„Bucură-te, Zabulón,

pentru ieşirile tale,

şi tu, Isahár, în corturile tale!.

19 Ei vor chema popoare pe munte;

acolo vor aduce jertfe de dreptate,

căci vor sorbi bogăţia mărilor

şi comorile ascunse în nisip”.

20 Pentru Gad a zis:

„Binecuvântat este cel care

îl lărgeşte pe Gad;

ca o leoaică stă întins,

sfâşie braţul şi chiar creştetul.

21 El a ales partea cea mai bună pentru el,

căci acolo este ascunsă

partea de moştenire pentru cel ales;

a fost pus drept cap al poporului,

a înfăptuit dreptatea Domnului

şi hotărârile lui cu privire la Israél”.

22 Pentru Dan a zis:

„Dan este ca un pui de leu

care saltă din Basán”.

23 Pentru Neftáli a zis:

„Neftáli, sătul de bunăvoinţă

şi plin de binecuvântarea Domnului,

stăpâneşte [partea] de vest

şi cea de sud”.

24 Pentru Aşér a zis:

„Binecuvântat este Aşér în copiii lui!

Să fie plăcut fraţilor săi

şi să-şi înmoaie piciorul în untdelemn!

25 Zăvoarele tale să fie din fier şi din bronz

şi puterea ta să ţină cât zilele tale!”.

26 „Nu există nimeni ca Dumnezeul lui

Ieşurun,

care călăreşte pe cer în ajutorul tău

şi pe nori în măreţia sa.

27 Adăpost este Dumnezeul

cel din vechime

şi pe pământ, braţe veşnice.

L-a izgonit pe duşman dinaintea ta

şi a zis: «Nimiceşte-l!».

28 Israél locuieşte singur, în siguranţă;

fântâna lui Iacób

este într-o ţară cu grâu şi must.

Cerurile sale picură rouă.

29 Fericit eşti tu, Israél!

Cine este ca tine,

popor mântuit de Domnul –

scutul ajutorului tău

şi sabia mândriei tale?

Duşmanii tăi ţi se vor supune,

iar tu vei călca pe înălţimile lor”.