Capitolul 46

X. ORACOLE ÎMPOTRIVA NEAMURILOR

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremía, profetul, cu privire la neamuri.

Împotriva Egiptului; înfrângerea de la Carchémiş

2 Către Egipt, împotriva armatei faraonului Necó, regele Egiptului, care era lângă râul Eufrát, la Carchémiş, şi care a fost lovit de Nabucodonosór, regele Babilónului, în anul al patrulea al lui Ioiachím, fiul lui Iosía, regele lui Iúda.

3 „Pregătiţi scutul şi pavăza şi mergeţi la luptă!

4 Înhămaţi caii şi încălecaţi, călăreţi!

Prezentaţi-vă cu coifuri,

ascuţiţi suliţele şi îmbrăcaţi-vă cu platoşe!

5 Pentru ce văd că ei

sunt înspăimântaţi, întorşi înapoi?

Vitejii lor sunt zdrobiţi

şi fug în refugii fără să se întoarcă.

Teroare de jur împrejur  – oracolul Domnului.

6 Să nu fugă cel iute şi să nu scape cel viteaz!

Spre nord, pe malul râului Eufrát,

s-au poticnit şi au căzut.

7 Cine este acesta care urcă precum Nílul

şi ale cărui ape se agită ca torenţii?

8 Egiptul urcă precum Nílul

şi apele lui se agită ca torenţii.

El spune:

«Voi urca şi voi acoperi pământul,

voi distruge cetatea

şi pe cei care locuiesc în ea».

9 Urcaţi, cai, şi înaintaţi, care!

Să iasă vitejii, cei din Etiópia

şi din Put care mânuiesc scutul,

cei din Lud care mânuiesc şi întind arcul!

10 Ziua aceasta este a Domnului

Dumnezeului Sabaót;

este o zi de răzbunare,

ca să se răzbune pe adversarii săi.

Sabia devorează şi se satură;

se îmbată de sângele lor,

pentru că este o jertfă

pentru Domnul Dumnezeul Sabaót

în ţara din nord, lângă râul Eufrát.

11 Urcă în Galaád şi adu balsam,

fecioară, fiică a Egiptului!

În zadar îţi înmulţeşti leacurile,

vindecare nu este pentru tine.

12 Neamurile au auzit de dezonoarea ta,

iar pământul este plin de strigătul tău,

căci viteazul se poticneşte de viteaz,

amândoi cad împreună”.

Invadarea Egiptului

13 Cuvântul pe care i l-a spus Domnul lui Ieremía când Nabucodonosór, regele din Babilón, a venit să lovească ţara Egiptului:

14 „Faceţi cunoscut în Egipt,

faceţi să se audă în Migdól,

faceţi să se audă în Nof şi în Tahpanhés!

Spuneţi: «Prezintă-te şi pregăteşte-te,

pentru că sabia devorează

împrejurimile tale!».

15 Pentru ce sunt măturaţi

cei puternici ai tăi?

Nu pot să stea în picioare,

căci Domnul i-a răsturnat.

16 Creşte numărul celor care se poticnesc,

ba chiar cad unul peste altul şi zic:

«Să ne ridicăm

şi să ne întoarcem la poporul nostru,

în ţara noastră natală,

din faţa sabiei violente!».

17 Ei strigă acolo: «Faraón, regele Egiptului,

este doar un zgomot;

a lăsat să treacă timpul potrivit»”.

18 Viu sunt eu – oracolul regelui,

al cărui nume este Domnul Sabaót –

el vine cum e Tábor între munţi

şi Carmél, lângă mare.

19 Fă-ţi bagajul pentru deportare,

locuitoare, fiică a Egiptului!

Căci Nof va deveni un loc devastat,

va cădea în ruină

şi nu va fi nimeni care să-l locuiască.

20 O juncă foarte frumoasă este Egiptul;

dar vine tăunul din nord. Vine.

21 Cei tocmiţi ai săi sunt în mijlocul lui

ca viţeii îngrăşaţi.

Dar şi ei se vor întoarce

şi vor fugi împreună,

nu vor putea să stea în picioare,

pentru că o zi a dezastrului

vine peste ei la timpul pedepsirii lor.

22 Glasul său vine ca un şarpe,

ei merg ca o armată,

vin împotriva ei cu securi

ca tăietorii de lemne.

23 „Tăiaţi pădurea ei

– oracolul Domnului –

chiar dacă este de nepătruns!

Căci ei sunt mai mulţi decât lăcustele,

sunt fără număr”.

24 Fiica Egiptului este făcută de ruşine,

este dată în mâna poporului din nord”.

25 Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél, zice: „Iată, eu îl voi pedepsi pe Amón din No, pe Faraón, Egiptul, pe zeii şi pe regii lor, pe Faraón şi pe cei care se încred în el. 26 Îi voi da în mâna celor care caută viaţa lor, în mâna lui Nabucodonosór, regele din Babilón, şi în mâna slujitorilor lui. Dar, după aceea, va fi locuit ca în zilele de mai înainte – oracolul Domnului.

27 Dar tu nu te teme, slujitorul meu Iacób,

şi nu te înspăimânta, Israél,

căci, iată, eu te voi salva din [ţara]

îndepărtată

şi descendenţa ta, din ţara captivităţii!

Iacób se va întoarce,

va fi în pace, va fi liniştit

şi nimeni nu-l va mai înspăimânta

– oracolul Domnului.

28 Dar tu nu te teme, slujitorul meu Iacób,

căci eu sunt cu tine – oracolul Domnului.

Voi distruge toate neamurile

unde ai fost alungat;

pe tine nu te voi distruge,

ci te voi mustra cu judecată,

dar totuşi te voi pedepsi”.