Capitolul 9

Corupţia morală a lui Iúda

1 Cine îmi va da în pustiu

un popas pentru rătăcitori?

Vreau să părăsesc poporul meu

şi să plec de la ei,

pentru că toţi sunt adulteri

şi o adunătură de trădători.

2 Îşi întind limbile ca arcul;

pentru înşelăciune, şi nu pentru fidelitate,

ei sunt viteji în ţară.

Căci merg din rău în mai rău

şi pe mine nu mă cunosc –

oracolul Domnului.

3 Fiecare să se păzească de aproapele său

şi nimeni să nu se încreadă în fratele lui;

căci toţi fraţii înşală

şi toţi semenii umblă cu bârfa!

4 Toţi îşi bat joc de aproapele lor,

nu spun adevărul,

îşi deprind limba să spună minciuna

şi se trudesc să săvârşească nelegiuirea.

5 Locuinţa ta este în mijlocul înşelătoriei

şi din cauza înşelătoriei ei refuză

să mă cunoască

– oracolul Domnului.

6 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Sabaót:

„Îi voi topi şi îi voi pune la încercare!

Căci ce aş mai putea face

pentru fiica poporului meu?.

7 Săgeată ucigătoare este limba lor

şi vorbeşte cu înşelătorie;

cu gura lor vorbesc de pace

cu prietenul lor,

dar în inima lor întind curse.

8 Pentru acestea, să nu-i pedepsesc

– oracolul Domnului –

şi să nu se răzbune sufletul meu

pe un neam ca acesta?

9 Deasupra munţilor voi înălţa

un plâns şi un bocet;

peste păşunile pustiului, o lamentaţie,

pentru că li s-a dat foc,

deşi nu a trecut nimeni;

nu se aude niciun zgomot de turmă,

iar păsările cerului şi animalele

au fugit, au plecat.

Lamentaţiune asupra Siónului

10 Voi face Ierusalímul un morman

[de ruine],

o locuinţă a şacalilor,

şi cetăţile lui Iúda le voi da pustiirii,

fără locuitori.

11 Cine este omul înţelept

care să priceapă aceasta,

către care a vorbit Domnul

şi ca să o facă cunoscută?

Pentru ce a pierit ţara,

este arsă ca pustiul

fără să treacă nimeni?”.

12 Domnul a spus: „Pentru că au abandonat legea mea pe care le-am pus-o înainte, nu au ascultat de glasul meu şi nu au umblat după [lege], 13 ci au umblat după încăpăţânarea inimii lor şi după Baálii pe care i-au cunoscut de la părinţii lor, 14 de aceea – aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél – iată, eu voi hrăni poporul acesta cu pelin şi-l voi face să bea apă otrăvită! 15 Îi voi împrăştia printre neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor şi voi trimite în urma lor sabia până când îi voi nimici.

16 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót:

„Fiţi atenţi şi chemaţi bocitoarele

să vină

şi la cele înţelepte trimiteţi ca să vină!”.

17 Să se grăbească şi să înalţe

pentru noi o plângere,

ca ochii noştri să verse lacrimi

şi pleoapele noastre să picure apă!

18 Un glas de plângere se aude din Sión:

cum am fost noi ruinaţi

şi ruşinaţi foarte mult!

Căci trebuie să părăsim ţara,

întrucât am fost alungaţi

din locuinţele noastre.

19 Ascultaţi, femeilor, cuvântul Domnului

şi plecaţi-vă urechea la cuvântul gurii sale!

Învăţaţi-le pe fiicele voastre plângerea

şi fiecare, pe vecina ei, elegia!

20 Căci moartea a urcat

prin ferestrele noastre

şi a venit în palatele noastre

ca să-i nimicească pe prunci pe străzi

şi pe tineri, în pieţe.

21 Spune: „Acesta este oracolul Domnului:

cadavrul omului a căzut

ca gunoiul pe suprafaţa câmpiei

şi ca un snop în urma secerătorului

şi nu mai este cine să adune”.

22 Aşa vorbeşte Domnul:

„Să nu se laude înţeleptul

cu înţelepciunea lui,

să nu se laude cel puternic

cu puterea lui

şi să nu se laude cel bogat

cu bogăţia lui!

Adevărata înţelepciune

23 Ci acela care se laudă,

cu aceasta să se laude:

că înţelege şi mă cunoaşte,

căci eu sunt Domnul

care face îndurare,

judecată şi dreptate în ţară

şi în aceasta îmi găsesc plăcerea –

oracolul Domnului!

Circumcizia, o garanţie falsă

24 Iată, vin zile – oracolul Domnului – când îi voi vizita pe toţi cei circumcişi în trup, 25 Egiptul, Iúda, Edóm, pe fiii lui Amón, Moábul, pe toţi cei cu părul tăiat care locuiesc în pustiu, pentru că toate neamurile sunt necircumcise şi toată casa lui Israél are inima necircumcisă”.