Capitolul 12

Preoţii şi levíţii întorşi cu Zorobabél şi Iósue

1 Aceştia sunt preoţii şi levíţii care au venit cu Zorobabél, fiul lui Şealtiél, şi cu Iósue: Seráia, Ieremía, Ésdra, 2 Amária, Malúc, Hatúş, 3 Şecanía, Rehúm, Meremót, 4 Ído, Ghinetói, Abía, 5 Miamín, Maadía, Bilgá, 6 Şemáia, Ioiaríb, Iedáia, 7 Salú, Amóc, Hilchía, Iedáia.

Aceştia erau capii preoţilor şi ai fraţilor lor din zilele lui Iósue. 8 Leviţi: Iósue, Binúi, Cadmiél, Şerebía, Iúda, Matanía, el şi fraţii lui erau [responsabili] cu cei care aduceau laude, 9 Bacbuchía şi Uní, fraţii lor, unii în faţa celorlalţi când păzeau.

Lista genealogică a marilor preoţi

10 Iósue i-a dat naştere lui Ioiachím, Ioiachím i-a dat naştere lui Eliaşíb, Eliaşíb lui Ioiáda, 11 Ioiáda i-a dat naştere lui Ionatán, iar Ionatán i-a dat naştere lui Iadúa.

Preoţii şi levíţii din timpul marelui preot Ioiachím

12 În zilele lui Ioiachím, erau preoţi, capi părinteşti: pentru Seráia, Meráia; pentru Ieremía, Hananía; 13 pentru Ésdra, Meşulám; pentru Amária, Iohanán; 14 pentru Melícu, Ionatán şi pentru Şebanía, Iosíf; 15 pentru Harím, Adná; pentru Meraiót, Helcái; 16 pentru Ído, Zaharía; pentru Ghinetón, Meşulám; 17 pentru Abía, Zicrí; pentru Miniamín şi Moadía, Piltái; 18 pentru Bilgá, Şamúa; pentru Şemáia, Ionatán; 19 pentru Ioiaríb, Matnái; pentru Iedáia, Uzí; 20 pentru Salái, Calái; pentru Amóc, Éber; 21 pentru Hilchía, Haşabía; pentru Iedáia, Netaneél.

22 Dintre levíţi, capii părinteşti au fost scrişi în zilele lui Eliaşíb, Ioiáda, Iohanán şi Iadúa, iar preoţii în timpul lui Dárius, persanul.

23 Fiii lui Lévi, capi părinteşti, au fost scrişi în Cartea Cronicilor până în zilele lui Iohanán, fiul lui Eliaşíb.

24 Căpeteniile levíţilor, Haşabía, Şerebía şi Iósue, fiul lui Cadmiél, şi fraţii lor care stăteau unii în faţa celorlalţi ca să aducă laude şi preamărire, după porunca lui Davíd, omul lui Dumnezeu, rând pe rând. 25 Matanía, Bacbuchía, Obadía, Meşulám, Talmón şi Acúb erau păzitori ai uşilor şi păzeau magaziile de lângă porţi.

26 Aceştia erau în zilele lui Ioiachím, fiul lui Iósue, fiul lui Ioţadác, în zilele lui Nehemía, guvernatorul, şi în zilele lui Ésdra, preotul şi scribul.

Sfinţirea zidului

27 La dedicarea zidului Ierusalímului, i-au chemat pe levíţi din toate locurile lor şi i-au adus la Ierusalím ca să celebreze dedicarea cu bucurie, cu mulţumire şi cu cântece de cimbale, de alăute şi de harpe. 28 S-au adunat fiii cântăreţilor din zonele dimprejurul Ierusalímului şi din satele din Netófa, 29 din Bet-Ghilgál, din câmpiile Ghébei şi din Azmávet; căci cântăreţii îşi construiseră sate împrejurul Ierusalímului. 30 Preoţii şi levíţii s-au purificat şi au purificat şi poporul, porţile şi zidul.

31 Am pus căpeteniile lui Iúda să urce pe zid şi am stabilit două coruri mari şi procesiuni, [una] spre dreapta zidului, spre Poarta Gunoiului. 32 În urma lor mergeau Oséa şi jumătate dintre căpeteniile lui Iúda; 33 Azaría, Ésdra, Meşulám, 34 Iúda, Beniamín, Şemáia şi Ieremía; 35 şi dintre fiii preoţilor cu trâmbiţe, Zaharía, fiul lui Ionatán, fiul lui Şemáia, fiul lui Matanía, fiul lui Micá, fiul lui Zacúr, fiul lui Asáf, 36 şi fraţii săi, Şemáia, Azareél, Milalái, Ghilalái, Maái, Netaneél, Iúda şi Hananí, cu instrumentele muzicale ale lui Davíd, omul lui Dumnezeu. Iar Ésdra, scribul, mergea înaintea lor. 37 La Poarta Izvorului, în faţa lor au urcat pe treptele cetăţii lui Davíd, pe înălţimea zidului de deasupra casei lui Davíd până la Poarta Apelor, spre răsărit.

38 Al doilea cor a pornit spre stânga. Eu eram în urma lui cu jumătate din popor pe zidul de dincolo de Turnul Cuptoarelor, până la zidul cel lat, 39 apoi pe deasupra Porţii Efraím, pe deasupra Porţii Vechi, pe deasupra Porţii Peştilor, pe deasupra Turnului lui Hanáneel şi pe deasupra turnului Méa, până la Poarta Oilor. Şi s-au oprit la Poarta Temniţei.

40 Cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu. La fel şi eu şi jumătate din guvernatorii care erau cu mine. 41 Preoţii Elíachím, Maaséia, Miniamín, Micá, Elioenái, Zaharía, Hananía aveau trâmbiţe, 42 şi Maaséia, Şemáia, Eleazár, Uzí, Iohanán, Malchía, Elám şi Ézer. Cântăreţii şi-au făcut auzit [glasul] împreună cu Izrahía, supraveghetorul lor. 43 În ziua aceea au adus multe jertfe şi a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse bucurie mare. Se bucurau şi femeile şi copiii, iar bucuria din Ierusalím s-a auzit până departe.

44 În ziua aceea au stabilit oameni pentru cămările vistieriei, pentru darurile ridicate, pentru pârgă, pentru zeciuieli, ca să adune în ele din ogoarele cetăţilor părţile [hotărâte] de lege pentru preoţi şi levíţi. Căci Iúda se bucura de preoţii şi levíţii care stăteau [acolo]. 45 Ei, cântăreţii şi uşierii, ţineau obligaţia faţă de Dumnezeul lor şi obligaţia legată de purificare, după porunca lui Davíd şi a lui Solomón, fiul său. 46 Căci odinioară, în zilele lui Davíd şi ale lui Asáf, erau căpetenii peste cântăreţi şi erau cântări de laudă şi de preamărire pentru Dumnezeu. 47 Tot Israélul, din zilele lui Zorobabél şi Nehemía, aduceau părţi [cuvenite] pentru cântăreţi şi uşieri, după necesitatea fiecărei zile. Dădeau cele sfinte levíţilor, iar levíţii dădeau cele sfinte fiilor lui Áaron.