Capitolul 4

Funcţionarii lui Solomón

1 Regele Solomón a domnit peste tot Israélul. 2 Acestea sunt căpeteniile pe care le avea: Azaría, fiul preotului Sadóc, 3 Elihóref şi Ahía, fiii lui Şişá, erau secretari; Iosafát, fiul lui Ahilúd, era cronicar; 4 Benáia, fiul lui Iehoiáda, peste armată; Sadóc şi Abiatár erau preoţi. 5 Azaría, fiul lui Natán, peste administratori. Zabúd, fiul preotului Natán, prietenul regelui; 6 Ahişár era peste [treburile] de la palat; Adonirám, fiul lui Abdá, peste muncile forţate.

Administratorii lui Solomón

7 Solomón avea doisprezece administratori peste tot Israélul. Ei se îngrijeau de rege şi de palatul lui; fiecare se îngrijea timp de o lună pe an.

8 Acestea sunt numele lor: Ben Hur, în muntele lui Efraím.

9 Ben Décher, la Macáţ, la Saalbím, la Bet-Şémeş, la Elón şi la Bet-Hanán.

10 Fiul lui Hésed, la Arubót; el avea Sóco şi tot ţinutul Héfer.

11 Fiul lui Abínadab, întregul Nafát- Dor. Tafát, fiica lui Solomón, era soţia lui.

12 Baaná, fiul lui Ahilúd, avea Taanác, Meghído şi tot Bet-Şeánul de lângă Ţartán, sub Izreél, de la Bet-Şeán până la Ábel-Mehóla, până dincolo de Iocmeám.

13 Ben Ghéber, la Ramót din Galaád. El avea satele lui Iaír, fiul lui Manáse, în Galaád. Avea şi ţinutul Argób în Basán, şaizeci de cetăţi mari cu ziduri şi cu zăvoare de bronz.

14 Ahinadáb, fiul lui Ído, la Mahanáim.

15 Ahimáaţ, în Neftáli. El o luase de soţie pe Basmát, fiica lui Solomón.

16 Baaná, fiul lui Huşái, în Aşér şi la Bealót.

17 Iosafát, fiul lui Parúah, în Isahár.

18 Şiméi, fiul lui Elá, în Beniamín.

19 Ghéber, fiul lui Urí, în ţara Galaád. El avea ţinutul lui Sihón, regele amoréilor, şi al lui Og, regele din Basán. Era un singur administrator în ţinutul acesta.

20 Iúda şi Israél erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe [ţărmul] mării. Mâncau, beau şi se veseleau.